Questions and answers

Jak długo może być saldo na koncie 230 z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy nauczycielowi przysługuje nagroda jubileuszowa za 35-letni staż pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2006 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne

Czy wydatek poniesiony w związku z członkowstwem w grupie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo zamianę udziałów w spółce z o.o. na udziały w innej spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić dla zachowania uprawnień do ulgi odsetkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Do którego roku podatkowego należy zaliczyć koszty związane ze zleceniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką kwotę brutto czy netto należy wpłacić do ZUS, gdy emeryt uzyskał dochody powodujące zmniejszenie emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2006 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Jak powinny wyglądać księgowania ulepszenia pakowaczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować samochód osobowy zakupiony na firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik może w zeznaniu rocznym dokonać rozliczenia kosztów dojazdu do zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować dokumenty za obsługę dotacji z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie nauczyciela ustalane jest na postawie wykształcenia, czy przydzielonych zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak należy rozumieć kasowe ujęcie kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Zwrot nienależnie pobranego podatku od nieruchomości

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2006 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy szkoła może wystawiać fakturę vat, np. za udział w organizowanej konferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2006 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne

Czy z tytułu wypadku przy pracy pracownikowi należy się odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2006 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Zmiana zapisów w księdze wieczystej

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2006 r., Jackowski Szymon | Nieaktualne

Ujawnienie stanu faktycznego w księdze wieczystej

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2006 r., Jackowski Szymon | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy spółki muszą prowadzić dokumentację transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy zakwalifikować obiekty biurowe, parkingi, urządzenia na gruncie prawa podatkowego, bilansowego i MSR?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy zysk osiągnięty w firmie Z wpływa na zwiększenie przychodu w spółce A?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy spółka z o.o. ma obowiązek zwrócić członkowi rady nadzorczej koszty związane z dojazdem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2006 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy osoba, która była opiekunem osoby niepełnosprawnej w czasie turnusu rehabilitacyjnego osiągnęła przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć przychody z praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych zajęcie samochodów i ich sprzedaży w drodze przetargu przez urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy duża ulga budowlana z tytułu zakupu mieszkania nie podlega zwrotowi w związku ze sprzedażą lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dostawa książki nieposiadającej ISBN powinna by opodatkowana stawką VAT 7%?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dochody osiągane z tytułu najmu lokalu powinny być opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu sprzedaży tzw. mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi przekazanie przez spółkę odbiorcom jej towarów ekspozytorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w myśl nowych przepisów o zaokrąglaniu deklarowanych kwot stratę należy wykazywać w pełnych złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy dla organów administracji można uzyskać certyfikat rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy transakcje zbycia udziałów spółki czeskiej będą opodatkowane polskim podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszty naprawy skarpy przy rzece stanowią koszt uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak wykazać w rozliczeniu rocznym uzyskane dochody z praw autorskich w Wielkiej Brytanii i Francji za napisane artykuły?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy pedagog szkolny zatrudniony w gimnazjum może sprawować opiekę nad uczniami szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak przepisy regulują zachowanie nauczyciela w przypadku zachorowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Wędrychowski Marek | Aktualne

Czy podatnik w związku z przysługującym mu zwolnieniem podmiotowym od VAT powinien prowadzić ewidencję przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy artysta malarz jest podatnikiem VAT w zakresie wykonywanych czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku przewozu osób taksówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy można zawrzeć umowę o dzieło z osobą fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy zakład budżetowy może sporządzać rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2006 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak należy postąpić jeżeli spółka niesłusznie nie potrąciła podatku dochodowego od wynagrodzenia za usługi prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy aktualizacja wyceny środków trwałych w budowie stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakie koszty należy zaksięgować odprowadzony podatek za nierezydenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne