Questions and answers

Czy przychód z tytułu sprzedaży wierzytelności będzie dla spółki przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak mam zaksięgować w księdze rachunek wystawiony za miesiąc grudzień wystawiony 7 stycznia następnego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy mąż może rozliczyć 100% wydatków w swoim PIT, pomimo, że posiada tylko 1/4 udziału w nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Do przychodów którego roku podatkowego 2004 czy 2005 należy zaliczyć przychody za energię cieplną w grudniu sprzedaną 2004 r.

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy usługi udźwiękowienia filmów świadczone przez studio nagrań są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak długo będzie można odliczać prawa nabyte z dużej ulgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy zbycie mieszkania, na które wykorzystana została ulga budowlana (duża) pociąga za sobą konieczność zwrotu tej ulgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak powinno wyglądać rozliczenie z urzędem skarbowym właściciela lombardu z udzielonej pod zastaw pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy fakturę za kartki świąteczne można wpisać w koszty ?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy muszę przyjąć na środki trwałe samochód ciężarowy Laguna z kratką wykupiony po leasingu operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy faktury za ubezpieczenie można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka ma obowiązek badać sprawozdanie finansowe co 3 lata czy co rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2016 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy niewypłacone lub niepostawione do dyspozycji wynagrodzenia pracowników stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy jeden ze wspólników może sprzedać swoje udziały drugiemu wspólnikowi, gdy firma jest przed ogłoszeniem upadłości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak uregulowane jest zatrudnienie na pół etatu w związku z nadgodzinami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Do którego miesiąca mam zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu wynagrodzenie za miesiąc styczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć zadłużenie spółki, gdy pożyczka została udzielona przez podmiot powiązany?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy różnica kursowa z ceny franka wziętego kredytu może być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak powinna się rozliczyć osoba, która ma dochody z najmu samochodu i rozliczała się wspólnie z małżonkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychody z najmu w przypadku gdy osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Na jakiej podstawie może być wypłacona zaliczka na dywidendę za 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wydatki na bilety skazanych zatrudnionych na podstawie porozumienia są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy zaksięgować wydatek na który został wystawiony duplikat faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Koszty uzyskania przychodu-wydatki poniesione na rozpoczęcie działalności gospodarczej

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2005 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Czy może opodatkować się liniowo podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych i ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak powinien rozliczać się podatnik zarejestrowany w Polsce świadczący swe usługi na terenie Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak postąpić po utracie uprawnień do opodatkowania kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można zaliczyć w koszty zakup samochodu osobowego jeżeli będzie on wykorzystywany krócej niż 1 rok ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych preferencyjny odpis amortyzacyjny nowych środków trwałych w roku ich przyjęcia na stan?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

W jakim terminie po dniu bilansowym wypłaca się nagrodę roczną z zysku spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy ajent prawidłowo rozlicza opakowania kaucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych powstaje u pracowników przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie zobowiązania podatkowe niesie ze sobą sprzedaż własnościowego lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinny być naliczone odsetki od nieterminowej zapłaty podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakich formalności należy dopełnić aby zawiesić działalność spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy różnica kursowa ze zwrotu zaliczki stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w przypadku remontu powypadkowego lesingowanego samochodu raty po tym czasie oraz VAT można zaliczać w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób należy prawidłowo zaksięgować fakturę zaliczkową wystawioną w grudniu poprzedniego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować opłaty i prowizje od otrzymanego kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy amortyzować rozdzielnię elektryczną zainstalowaną w dzierżawionym budynku produkcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy po przekroczeniu 40.000 zł kwoty obrotu na rzecz osób fizycznych muszę zainstalować kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować raty za program komputerowy w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2007 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Czy w przypadku refakturowania usług ubezpieczeniowych można zastosować stawkę "zwolnione"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne