Questions and answers

Czy na prośbę menedżera można naliczać zaliczki na podatek narastająco według skali podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w książce przychodów i rozchodów powinniśmy ująć jako koszt firmy wartość faktury brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakimi skutkami na gruncie VAT skutkuje przeznaczenie do sprzedaży gratisów otrzymanych od kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy odsetki od rachunku ZFRON zwiększają fundusz ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2016 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy VAT należny jest podatkowym kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak powinien zostać zaksięgowany na kontach i paragrafach zakup wyposażenia za kwotę niższą niż 3500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2010 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

Czy rachunek wystawiony przez męża za najem jest dla żony kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy są jakieś formalne zapisy które powinny znaleźć się w umowie stypendialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy zapłacone w 2004 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2003 r. można odliczyć przy rozliczeniu za 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy od 1 stycznia 2005 r. pracodawca ma obowiązek zaliczać wydatki na wynagrodzenia pracownicze kasowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy możemy ustalić limit 50% zaległości i na podstawie uchwały tylko tyle przyjąć do przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy na koniec roku obrachunkowego firma musi naliczyć odsetki od wszystkich niezapłaconych zobowiązań i należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak w zeznaniu podatkowym wykazać stratę z lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy różnice kursowe powstałe w wyniku wyceny środków w kasie prawidłowo zaliczamy jako niepodatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W którym miesiącu zaliczka staje się przychodem firmy

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy korygując przychody 2004 r. można to ująć na bieżąco w styczniu 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy z tytułu otrzymania premii za sprzedaż towarów kontrahenta powstanie u nas przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy te odsetki od wpłaconej kaucji gwarancyjnej stanowią przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W którym momencie powstał przychód dla spółki z tytułu obciążenia pracowników za ich prywatne rozmowy telefoniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie ze sobą darowizna mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy faktura przesłana e-mailem może być traktowana jako faktura VAT oryginał, która daje prawo do odliczenia VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak powinno się przeliczać na zł opłatę za autostradę zapłaconą w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć księgowo i podatkowo bony świąteczno-noworoczne przekazane pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy nadpłatę składki zdrowotnej mogę uwzględnić w rozliczeniu ze stosunku pracy PIT-37?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć straty z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy powinnam w 2004 r. zaliczyć do przychodów i opodatkować wartość netto przedawnionych należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo rozliczyć podatkowo zasądzone koszty procesu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna może korzystać z ulgi remontowej remontując dom letniskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować gdy dochodzi do wzrostu wartości środka trwałego w wyniku jego ulepszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak uregulowane jest wypowiedzenie umowy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy córka może rozliczyć PIT zmarłego ojca i w ramach spadku odebrać zwrot z podatku ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo zarejestrować w księgach fakturę wystawiona przez firmę z Liechtensteinu za usługę reklamową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy faktura dotycząca kosztów naprawy samochodu może stanowić koszt uzyskania przychodów w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy jest karalne dokonanie wpłaty na rachunek bankowy firmy za pośrednictwem konta bankowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak określić wartość początkową nabytego prawa do opracowanego projektu opakowania wyrobu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Po jakim kursie ująć wyliczenie diet i ryczałtów zagranicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie operacje księgowe pojawią się przy sporządzaniu bilansu otwarcia likwidacji Sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak założyć spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2005 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak wygląda sprawa podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli osoba fizyczna ogłosiła upadłość?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy prawidłowo dokonano klasyfikacji KŚT i zastosowano właściwe stawki odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie formularze rozliczeniowe musi wystawić spółka zatrudniająca obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie podatki należy uiścić w związku z wniesieniem aportem do spółki nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy czynsz inicjalny należy księgować w koszty w całości w miesiącu otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Co rozumiemy przez określenie "dzieci zamieszkujące w obwodach szkół"?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2005 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

W której kolumnie w PKPiR należy zaewidencjonować zakup katalogów do biura obsługi klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2007 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Czy do ceny specyfikacji przetargowej trzeba doliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy do okresu uprawniającego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej zalicza się okres pobierania renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować faktury kosztowe które zostały tylko w części zapłacone?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie kryterium użyć przy podziale kosztów na związane z działalnością na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i poza nią?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo obliczyć podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne