Questions and answers

Czy gmina wiejska będzie miała pomniejszoną dotację o liczbę dzieci nieprzyjętych do przedszkoli?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy jedna osoba może być dyrektorem dwóch samodzielnych SPZOZ-ów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy jest możliwe, aby osoba nieprzerwanie pozostawała na urlopie wychowawczym z prawem do zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy kara za nieterminowe dostarczenie dokumentów przewozowych stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy możliwa jest zmiana kodu w ramach zbierania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy można bez zezwolenia podnieść grunt podmokły gruzem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy można łączyć w grupy zajęcia z dodatkowego języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy obywatelce Ukrainy przysługuje prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy od kwoty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop należy potrącić składki na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy optometrysta może udzielać świadczeń w poradni okulistycznej i w oddziale okulistyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy organ może żądać uzupełnienia projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy pobyt w sanatorium może się odbywać w ramach urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy podmiot chcąc wprowadzić do decyzji rozdrabniacz musi uzyskać zmianę decyzji na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownicy, która ukończyła 60 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy pracodawca musi modernizować maszynę wyprodukowaną w 2007 r. do zgodności z dyrektywą 2006/42/CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracodawca po utracie statusu ZPChr ma dalej obowiązek przekazywania środków na ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy pracownikowi układającemu leki należy przydzielić odzież ochronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy przepisy określają odporność ogniową dla kabin lakierniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy przepisy określają wyposażenie kuchni dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy rada pedagogiczna może na wniosek wychowawcy nie promować ucznia klasy I szkoły podstawowej bez zgody rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy szkoła powinna zwrócić rodzicowi środki nie wykorzystane za koszt jednego obiadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy urlop uzupełniający można wykorzystać w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy wypadek podczas wolontariatu będzie wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wznowić zawieszone postępowanie w sprawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy zamawiający może ustalić wysokości oferowanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jako kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne