Questions and answers

Czy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów zawierając umowy na usługi fotografiki i produkcji filmowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy osoby posiadające licencje Ministra Finansów, nie będące doradcą podatkowym mogą sporządzać deklaracje podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2007 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak traktować dotację urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy pod pojęciem dzień poniesienia kosztu należy rozumieć datę wystawienia faktury zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatek należny zawarty fakturach wewnętrznych jest zawsze kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wynajem chodników wejściowych i mat z logo firmy są to usługi obce czy koszty reprezentacji limitowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie darowizny przekazane w 2004 r. mogą być odliczone od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak powinno być udokumentowane przyjęcie towaru od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie powinien mieć kwalifikacje główny księgowy w sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie listy płac za styczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy ujmować do rozliczeń podatkowych (PIT-5) przychody i wydatki z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować w księgach rachunkowych sprzedaż towarów, które zostały zaliczone w koszty w PKPiR w poprzednim roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy imporcie lub WNT towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2008 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Co jest podstawą opodatkowania VAT przy darowiźnie częściowo zamortyzowanego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można odliczyć w ramach ulgi remontowej trwałą zabudowę kuchni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2005 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Czy możemy zmienić, stawkę amortyzacji dla wykupionego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy wlicza się zakończony okres podstawowy zatrudnienia do nagrody jubileuszowej w dodatkowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2005 r., Szłyk Katarzyna | Aktualne

Czy spółka może zaliczyć koszty do roku podatkowego, w którym zrezygnowała z obciążenia nimi klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik może korzystać z ulgi odsetkowej pomimo nie zakończonej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy zaliczka otrzymana z tytułu przyszłych usług winna być opodatkowana w chwili jej otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy odsetki od zaciągniętego kredytu są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

W którym miesiącu możemy odliczać VAT z refaktury za koszty energii elektrycznej i centralnego ogrzewania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Czy w sprawozdaniu Rb-27S należy wykazać całą kwotę zaległości podatkowej, czy tylko część spłaconą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2011 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Jaki powinien być sposób liczenia godzin ponadwymiarowych - średniej feryjnej i wakacyjnej dla placówki feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy ekwiwalent, za pranie odzieży roboczej jest opodatkowany, na podstawie przepisów bhp wynikających z kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak powinienem rozliczać takie kompensaty? Kiedy tak naprawdę dokonywana jest kompensata?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2005 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można zatrudnić lekarza na umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2005 r., Kostecka Anna | Nieaktualne

Jak należy księgować wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy udokumentować okres pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy strata powstała w wyniku spadku kursu waluty stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W którym miesiącu można ujmować w KPiR faktury otrzymane w lutym dotyczące usług wykonanych w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak potraktować pieniądze wpłacane przez dłużnika, które wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wartość zasiłku rodzinnego wyłączona jest spod egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnikom płacącym podatek liniowy przysługuje ulga na internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy użyczenie lokalu (sklepu) córce podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR należy uwzględnić wydatki związane z wyżywieniem uczestników szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy spółka w chwili zapłaty odsetek ma obowiązek pobrać 20% podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy opłata za wynajem mieszkania dla pracownika będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu u pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy osoba opodatkowana podatkiem liniowym może skorzystać z ulgi remontowej z tytułu emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON stanowi koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy po uzyskaniu postanowienia sądu o upadłości dłużnika, możemy tę wierzytelność zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy faktura wysłana w formie elektronicznej przez kontrahenta zagranicznego może podlegać ujęciu w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy dotacja z programu Phare 2002 na dofinansowanie inwestycji podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego należy wystawić PIT-11 czy PIT-40?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy możemy pomniejszyć wpłatę o należne nam odsetki i poinformować dłużnika, aby dokonał dopłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne