Questions and answers

Czy polski podatnik może wystawiać rachunki, które zawierać będą kwoty oznaczone w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Niespełnianie obowiązku nauki - aspekt formalno-administracyjny

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2005 r., Szłyk Katarzyna | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować niedobór w sklepie, którym właściciel obciążył pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2007 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy zbycie prawa poboru podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać rozliczenia najmu i następnie sprzedaży kiosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy koszt związany z opracowaniem wniosku o dotację jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Na jakie konto finansowe oddział powinien zaksięgować dokonaną wpłatę od firmy z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zapłaconą na podstawie ugody sądowej kwotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2007 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować naliczone odsetki w przypadku likwidacji rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Do jakiego miesiąca zaliczyć i zaksięgować fakturę, jeśli data sprzedaży jest różna od daty wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak należy wystawić fakturę z tytułu sprzedaży komisowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinny być rozliczane koszty wynagrodzeń pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy do obliczenia podatku od dochodów uzyskanych w Polsce potrzebna jest informacja o kwocie podatku zapłaconego za granicą

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy mamy do czynienia z importem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować operację zbycia krótkoterminowych papierów dłużnych przed terminem wymagalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy dzień zarachowania kosztu musi być tożsamy z dniem otrzymania faktury za zakupiony towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR należy ujmować zakup usług transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Gdzie powinien rozliczyć się z podatku dochodowego pracownik będący na kontrakcie w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2005 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie są możliwości obniżenia przychodu (dochodu) w przypadku wykonywania pracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy obliczając różnice kursowe należy posłużyć się podanym na potwierdzeniu przelewu aktualnym kursem kupna waluty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy prawidłowe byłoby wycenienie nieruchomości gruntowej stanowiącej towar wg wartości wskazanej w akcie założycielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wniesienie składników majątku (w formie aportu) do spółki cywilnej rodzi obowiązek zapłaty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy można dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego jeżeli samochód został sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy możemy odliczyć VAT dotyczący zakupów dokonanych przed zarejestrowaniem się jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można odliczyć odsetki od kredytu w zeznaniu rocznym, jeżeli inwestycja mieszkaniowa nie została zakończona?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż usług wykonywanych przez twórców (koreferaty do opracowań)?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób ujmować w PKPiR faktury wystawione przez podwykonawców w styczniu dotyczące usług wykonanych w roku poprzednim?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy możemy nie pokrywać straty bilansowej z kapitału zapasowego, ale podwyższyć kapitał zakładowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaką stawką opodatkowane będą należności leasingowe na rzecz firmy norweskiej głównego udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pobrana przez bank prowizja od kredytu zwiększa wartość środka trwałego czy też można ją zaliczyć do kosztów finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy właściciel hurtowni powinien zaewidencjonować zakup towaru i potwierdzić jego otrzymanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kogo zawiadamia sąd po dokonaniu wpisu do księgi wieczystej hipoteki we współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2005 r., Wolanin Marian | Aktualne

Czy przedstawicielstwo firmy niemieckiej musi prowadzić księgi rachunkowe i płacić podatki w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2009 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy przysługuje zwolnienie od podatku dochodów uzyskanych za granicą w wysokości 30 diet?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W którym miesiącu spółka powinna wykazać przychód ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej stanowi koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy przedawniona wierzytelność może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe przyniesie dla spółki obniżenie kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe przyniesie podatnikowi zmiana miejsca prowadzenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy postąpić gdy składka zapłacona do ZUS była wyższa od zaksięgowanej w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy koszty posiłków wydanych w czasie walnego zgromadzenia przedstawicieli spółdzielni są kosztami uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ująć wartość wyburzonego budynku rozliczając zakończoną inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy faktura wystawiona z tytułu przedpłaty na zakup środka trwałego w kraju UE podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie na rzecz pracowników postawione do ich dyspozycji, lecz nieodebrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować pośrednictwo usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować prowizję z tytułu pośrednictwa w sprzedaży udziałów w sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób powinien rozliczyć dochód osoba wykonująca usługi trenerskie na rzecz klubów sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować uiszczenie opłaty najmu w kwocie odpowiadającej wysokości podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy osoba która uzyskała dochód we Włoszech musi uwzględnić go w zeznaniu podatkowym złożonym w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne