Questions and answers

Jakie usługi sportowo-rekreacyjne są zwolnione od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy usługę transportową uznajemy za wykonaną i wykazujemy ją do celów podatku dochodowego, a kiedy VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co może być podstawą zaliczenia w koszty reklamy publicznej w przypadku sponsoringu udokumentowanego przelewem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy obciążyć mikroskopy okulistyczne, jak i głowicę do lasera okulistycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy transakcja sprzedaży długu jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaka jest aktualnie obowiązująca stawka VAT za wykonywanie usługi pomocniczej w pośrednictwie kredytowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób można wnieść majątek spółki jawnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach rachunkowych komitenta i komisanta ewidencję komisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Gdzie należy wykazać w deklaracji VAT-7 składanej za maj 2004 r. eksport usług transportowych zafakturowany w kwietniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy firma udostępniająca odpłatnie nieruchomość powinna opodatkować VAT kwotę podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy wewnątrzwspólnotową dostawę towarów można opodatkować według obniżonej (0%) stawki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u nabywcy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy możliwe jest częściowe odliczanie naliczonego podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć VAT naliczony dotyczący zakupów środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy udzielane rabaty obniżają podstawę opodatkowania?nr

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Jaką datę sprzedaży - wykonania usługi należy podawać przy wypisywaniu faktur VAT za usługi transportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Czy otrzymanie faktury bez otrzymania towaru powoduje powstanie obowiązku podatkowego (podatek należny)?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zamortyzowane środki trwałe wniesione aportem z działalności małżeńskiej do spółki cywilnej można amortyzować od początku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości przez spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podlega zwolnieniu od opodatkowania wartość nagrody przyznanej w ramach sprzedaży premiowej innemu przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można zatrudnić ucznia szkoły średniej na umowę zlecenie, mimo iż nie ma ukończone 18 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2005 r., Kostecka Anna | Nieaktualne

Czy pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jakie skutki spowoduje zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia przez członka rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy złożenie PIT-36 z błędami w imieniu i w NIP wyklucza możliwość wspólnego opodatkowania małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W której deklaracji CIT należy wykazać skutki rocznej korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatki na wykonanie ogrodu na terenie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co wpływa na saldo konta zmiana stanu produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

SPZOZ jest przedsiębiorcą ?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2005 r., Nitkowska Joanna | Nieaktualne

Czy koszt szkolenia związanego z uzyskaniem prawa jazdy mogę zakwalifikować do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć i opodatkować odsetki od kredytu udzielonego przez osobę prawną ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mają obowiązek dołączyć do zeznania sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy opodatkować podwyższenie kapitału zakładowego spółki utworzonego z zysku netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Na czym polega analiza pozioma i pionowa bilansu i rachunku strat i zysków i jak się ją przeprowadza?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób ujmować rozliczenie programu przy założeniu, że zostaną przyznane opcje na zakup akcji za trzy lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy zaksięgować dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy umowa cesji wierzytelności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką formę opodatkowania może wybrać fundacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można uznać za koszt uzyskania przychodów towary wniesione do spółki cywilnej przez obu wspólników aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy koszty adaptacji terenu i posadzenie krzewów na terenie firmy będą dla spółki kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wartość nagrody stanowi przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakim terminie istnieje obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o zamiarze instalacji nowej kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć urlop w przypadku rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie dokumenty księgowe powinniśmy otrzymać od obywatela Niemiec, od którego kupujemy maszynę (środek trwały)?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy na fakturze wewnętrznej naliczając VAT należny możemy jednocześnie odliczyć VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie są skutki finansowe i podatkowe umowy leasingu u korzystającego i finansującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy nieodpłatne użytkowanie lokalu stanowi przychód dla użytkującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy odtwarzacz DVD należy traktować jako zestaw z telewizorem, czy jako odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy zwrot maszyny na podstawie reklamacji jakości i przyjęcie nowego egzemplarza narusza przepisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy przysługuje odprawa z tytułu przejścia na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne