Questions and answers

Jak na gruncie VAT wygląda rozliczenie usług montażu klimatyzacji, świadczonych w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. może udzielić pożyczki swojemu jedynemu udziałowcowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy kara umowna za wykonanie usługi z opóźnieniem stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy prawo podatkowe zabrania przeprowadzenia inwentaryzacji składników mienia raz na dwa lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wystarczy zwykły załącznik do aktu notarialnego, nie poświadczony przez notariusza, aby w spółce z o.o. zaksięgować aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaki jest limit obrotów, po przekroczeniu którego podatnikowi nie przysługuje zwolnienie od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w stosunku do usług rekreacyjno-sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy koszt zakupu biletu imiennego dla zatrudnionego więźnia stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy europejskiego NIP można używać na fakturach krajowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy niezaksięgowane zobowiązania z lat ubiegłych powinnam potraktować w roku bieżącym jako błąd podstawowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy pomoc przyznana zakładowi pracy chronionej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługi prowadzone na rzecz totalizatora sportowego są opodatkowane stawką 22%?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2008 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jakie obowiązki wystąpią u podatnika w związku z zarejestrowaniem się jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy będę podlegał opodatkowaniu VAT po przekroczeniu limitu 10.000 euro, jeśli prowadzę NZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku wystąpienia błędów na dokumencie SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować rabat w księdze rachunkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy usługi biegłego to usługi prawnicze, czy usługi z zakresu doradztwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2006 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w stosunku do usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy zwrot kosztu dokształcania pracownika stanowi dla firmy przychód podlegającym opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć VAT od faktury obarczonej błędem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zapłacona kara umowna stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W którym momencie należy rozliczyć zwrot składek za lata poprzednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można klientom zagranicznym wystawić faktury w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy należy naliczyć VAT w przypadku potrącenia pracownikom części kwoty za odzież ochronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy opłaty za postój samochodów, można potraktować jako usługi pomocnicze do usług transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić refaktury na usługi ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2006 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy w momencie przekazania samochodu, należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy opłacenie przez pracodawcę mandatów wystawionych na pracownika stanowi dla niego przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy można ustalić w wysokości faktycznie poniesionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak uregulowana jest odprawa emerytalna w sytuacji przyznania nauczycielowi świadczenia rentowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób powinna dokonać rozliczenia rocznego w Polsce osoba, która przez część roku pracowała w Islandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka cywilna, w której wspólnikiem jest obywatel Niemiec, może prowadzić PKPiR

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy umowa o zwrocie poniesionych nakładów podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki kurs w trakcie i na koniec roku obrotowego należy zastosować dla przeliczenia operacji walutowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy firma ukraińska powinna potrącać podatek za usługę transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Opieka nad oddziałem przedszkolnym a pojęcie wychowawstwa - w kontekście dodatku funkcyjnego

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2005 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy wypłata odsetek od pożyczki udzielonej przez udziałowca brytyjskiego podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy następuje przedawnienie odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie obowiązują zasdy rozliczania VAT w związku z importem towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy usługa doradcza może stanowić koszt uzyskania przychodu w chwili otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy stowować przy sprzedaży miejsc postojowych przez developera?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo księgować opłaty związane z leasingiem operacyjnym samochodu Lublin 3?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wręczenie lekarzowi prezentu powoduje obowiązek wystawienia PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy żona może świadczyć usługi w ramach firmy męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszty podróży służbowych stanowią w całości koszty uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne