Questions and answers

Czy podlegają opodatkowaniu odsetki od pożyczki wypłacone przez spółkę polską spółce holenderskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy koszty pomiarów ciśnienia w hydrantach w rozbudowanym magazynie zwiększają wartość początkową tego magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy usługa organizowania obozów i kolonii dla dzieci może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jak uwzględnić w PIT-11 miesiące, w których nie zostały odprowadzone składki oraz zaliczki na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy ustawa antylichwiarska będzie miała zastosowanie do pożyczek udzielanych przez lombardy (pożyczki pod zastaw)?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi adaptacja części lokalu usługowego na prywatne potrzeby wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przekazanie towaru na cele reklamowe podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2008 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy należy opodatkować usługi doradztwa świadczone przez obywatela Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Gdzie należy odprowadzać podatek od wynagrodzeń pracowników wykonujących pracę w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy i kiedy musimy zmienić urząd skarbowy z uwagi na fakt posiadania w naszej spółce udziałów przez osobę zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy można utworzyć rezerwę na poczet wynagrodzeń za okres wypowiedzenia z tytułu likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy powinniśmy utworzyć rezerwę na premie, które zostaną wypłacone po zamknięciu ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować sprzedaż nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy hurtownia artykułów spożywczych może spisać 50% stanu zapasu z powodu utraty terminów ważności spożycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak uregulowany jest urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne

Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jak należy ująć w PKPiR niedobory stwierdzone podczas inwentaryzacji w magazynie firmy zawinione przez pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić i podzielić koszty dotyczące w połowie spółki partnerskiej i spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Własność mieszkania w małżeństwie

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2006 r., Jackowski Szymon | Aktualne

Czy przekazanie usługi zimowiska jako darowizny dla organizacji pożytku publicznego, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nabycie biletu lotniczego dla przyszłego kontrahenta można zaliczyć jako podatkowy koszt reprezentacji i reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy umorzona należność za leczenie osób nieubezpieczonych stanowi dla nich przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2006 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na umowę zlecenie przysługuje urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy odliczany przez kilka lat VAT od wydatków dotyczących zaniechanej inwestycji należy korygować?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaki jest termin przedawnienia w stosunku do zobowiązania o uiszczenie opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może przedłużyć okres amortyzacji środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2006 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Kiedy należy zgłaszać przywóz pieniędzy do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy na osobie fizycznej, jako zleceniobiorcy usługi z zakresu BHP, ciąży obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy w związku z likwidacją ulgi remontowej wspólnoty mieszkaniowe muszą nadal od prowadzić dwa rachunki bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy od nowego roku 2006 współmałżonek może być zatrudniony jako osoba współpracująca?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek uwzględniania dokonywanych korekt podatku naliczonego w rejestrach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy osoba prowadząca własne biuro rachunkowe może być jednocześnie zatrudniona w innym biurze rachunkowym na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje obniżenia wymiaru czasu pracy nauczyciela w uchwale organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2006 r., Fota Magdalena | Aktualne

Do której kolumny PKPiR należy wpisać wydatki związane z produkcją wyrobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy zwrot kwoty niezamortyzowanych nakładów stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zasądzona kwota odszkodowania odsetki i koszty sądowe stanowią d koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2006 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć dochody osoba, która w trakcie roku podatkowego pracowała w Polsce a następnie w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy naliczyć na koniec roku rezerwę na niewykorzystane w tym roku urlopy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy można zastosować dla dostawy nieruchomości stawkę zwolnioną w podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy osobie, która otrzymała nagrodę w loterii promocyjnej, należy wystawić PIT-11/8B?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód w podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT wygląda rozliczenie usług montażu klimatyzacji, świadczonych w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. może udzielić pożyczki swojemu jedynemu udziałowcowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy kara umowna za wykonanie usługi z opóźnieniem stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy prawo podatkowe zabrania przeprowadzenia inwentaryzacji składników mienia raz na dwa lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wystarczy zwykły załącznik do aktu notarialnego, nie poświadczony przez notariusza, aby w spółce z o.o. zaksięgować aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaki jest limit obrotów, po przekroczeniu którego podatnikowi nie przysługuje zwolnienie od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w stosunku do usług rekreacyjno-sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy koszt zakupu biletu imiennego dla zatrudnionego więźnia stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy europejskiego NIP można używać na fakturach krajowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne