Questions and answers

Czy istnieje możliwość przekazania zabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólników spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w przypadku osoby fizycznej utarg ze sklepów może być wpłacany na prywatne konto właściciela firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2017 r., Łopuszniak Andrze | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT w przypadku nabycia od firmy czeskiej oprogramowania wraz z jego instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie nieruchomości na potrzeby własne wspólników, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym rodzi sprzedaż towaru kontrahentowi z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka stawką należy opodatkować wysyłkę towarów do Stanów Zjednoczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu stypendium sportowe przyznane uczniowi przez urząd marszałkowski?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek wystawienia faktury, w celu udokumentowania wpłaty dokonanej na rzecz producenta filmowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieją różnice w sporządzaniu sprawozdania finansowego spółki jawnej i spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy usługa polegająca na dostarczaniu paczek na rzecz amerykańskiego podmiotu, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie miesiące należy przyjąć do podstawy ekwiwalentu za urlop dla składników zmiennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

W której rubryce deklaracji VAT-7, należy wykazać sprzedaż w ramach tzw. "TAX FREE"?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć podatek dochodowy za pracownika zatrudnionego przez firmę niemającą w Polsce oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy mamy obowiązek sporządzić sprawozdanie jeżeli umowa już straciła moc obowiązywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2012 r., Łopuszniak Andrze | Aktualne

Jak należy obliczyć przychód od wynagrodzeń otrzymanych za usługi świadczone we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy zawieszenie egzekucji wierzytelności pozwala na zaliczenie odpisu aktualizującego w koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powinna złożyć pierwszą deklarację CIT-2 spółka rozpoczynająca działalność w grudniu 2005 r.

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy kwalifikować "bonusy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2009 r., Łopuszniak Andrze | Nieaktualne

Jak przyjąć poniesione nakłady do środków trwałych, na jakiej podstawie to zrobić?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2006 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy można spisać przedawnione zobowiązanie w przychody operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy wystąpią różnice kursowe, jeżeli nastąpi przelew pieniędzy na rachunek zagraniczny spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy przez wartość początkową wyposażenia rozumie się wartość netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2006 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy zakup działek budowlanych należy księgować jako inwestycje?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy od zasiłku na zagospodarowanie przyznanego nauczycielowi należy naliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2006 r., Przyłucki Przemysław | Nieaktualne

Jak się ma prawo do "trzynastki" do kilkumiesięcznego zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2006 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy związana z przelewem wadium prowizja bankowa stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy zaksięgować w spółce zakup kompletów pościelowych, jeżeli wydatek został sfinansowany ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć wypłacone pomyłkowo wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości należy liczyć od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy urlopu wypoczynkowego można udzielić przed urlopem zdrowotym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2006 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy rozliczyć księgowo najem, leasingu, dzierżawę w oparciu o art. 3 ust. 4 u.o.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2006 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy urząd skarbowy ma rację, jeśli chodzi o niewliczanie dotacji do proporcji obrotów na 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy sprzedaż towarów ze składu celnego na Ukrainę i do firm w Polsce jest opodatkowana stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dyrektor jest zobowiązany współdziałać np. w sprawie treści regulaminów z komisją zakładową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2006 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jaki jest termin, od którego należy rozpocząć wypłacanie dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne

Czy podlegają opodatkowaniu odsetki od pożyczki wypłacone przez spółkę polską spółce holenderskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy koszty pomiarów ciśnienia w hydrantach w rozbudowanym magazynie zwiększają wartość początkową tego magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy usługa organizowania obozów i kolonii dla dzieci może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jak uwzględnić w PIT-11 miesiące, w których nie zostały odprowadzone składki oraz zaliczki na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy ustawa antylichwiarska będzie miała zastosowanie do pożyczek udzielanych przez lombardy (pożyczki pod zastaw)?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi adaptacja części lokalu usługowego na prywatne potrzeby wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przekazanie towaru na cele reklamowe podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2008 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy należy opodatkować usługi doradztwa świadczone przez obywatela Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Gdzie należy odprowadzać podatek od wynagrodzeń pracowników wykonujących pracę w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy i kiedy musimy zmienić urząd skarbowy z uwagi na fakt posiadania w naszej spółce udziałów przez osobę zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy można utworzyć rezerwę na poczet wynagrodzeń za okres wypowiedzenia z tytułu likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy powinniśmy utworzyć rezerwę na premie, które zostaną wypłacone po zamknięciu ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować sprzedaż nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy hurtownia artykułów spożywczych może spisać 50% stanu zapasu z powodu utraty terminów ważności spożycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak uregulowany jest urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2006 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne