Questions and answers

Czy wydatki na realizację umowy będą stanowiły dla spółki koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy możliwe jest skorzystanie z uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spółka może obniżyć dochód o stratę z lat ubiegłych, jeżeli nie zostało jeszcze zakończone badanie bilansu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wartość umorzonej pożyczki udzielonej z ZFŚS podlega opodatkowaniu i stanowi przychód pracowniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak wykazać w PKPiR koszty, których zarachowanie w miesiącu, którego dotyczą było niemożliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można zaliczyć fakturę za usługi do przychodów następnego miesiąca po dacie wystawienia tej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką informację roczną należy wystawić osobie uprawnionej do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2005 r., Czyż Sławomir | Aktualne

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych operację zwrotu na konto PFRON dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak powinienem rozliczać takie kompensaty? Kiedy tak naprawdę dokonywana jest kompensata?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2005 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Według jakiej stawki należy amortyzować odbiornik telewizyjny będący elementem stałej ekspozycji wystawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować notę obciążającą wykonawcę za wadliwe wykonanie projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak traktować dotację urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy darowiznę na rzecz szpitala można odliczyć od podstawy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można odliczyć w ramach ulgi remontowej trwałą zabudowę kuchni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2005 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Czy pod pojęciem dzień poniesienia kosztu należy rozumieć datę wystawienia faktury zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy strata powstała w wyniku spadku kursu waluty stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy ujmować do rozliczeń podatkowych (PIT-5) przychody i wydatki z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować w księgach rachunkowych sprzedaż towarów, które zostały zaliczone w koszty w PKPiR w poprzednim roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak powinno być udokumentowane przyjęcie towaru od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co jest podstawą opodatkowania VAT przy darowiźnie częściowo zamortyzowanego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy ekwiwalent, za pranie odzieży roboczej jest opodatkowany, na podstawie przepisów bhp wynikających z kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zatrudnić lekarza na umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2005 r., Kostecka Anna | Nieaktualne

Czy osoba opodatkowana podatkiem liniowym może skorzystać z ulgi remontowej z tytułu emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy spółka może zaliczyć koszty do roku podatkowego, w którym zrezygnowała z obciążenia nimi klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w 2004 r. możliwe jest odliczenie wydatku na fundusz remontowy poniesionego w 2003 r.

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wlicza się zakończony okres podstawowy zatrudnienia do nagrody jubileuszowej w dodatkowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2005 r., Szłyk Katarzyna | Aktualne

Czy zaliczka otrzymana z tytułu przyszłych usług winna być opodatkowana w chwili jej otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób zafakturować odbiorcy opłatę za korzystanie z autostrad?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym miesiącu można ujmować w KPiR faktury otrzymane w lutym dotyczące usług wykonanych w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaki powinien być sposób liczenia godzin ponadwymiarowych - średniej feryjnej i wakacyjnej dla placówki feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy należy korygować VAT naliczony w sytuacji, gdy szacunkowy wskaźnik ustalony na 1 maja 2004 r. wynosił 99,76%?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy księgować wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy udokumentować okres pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak potraktować pieniądze wpłacane przez dłużnika, które wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy cesja wierzytelności podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy opłata za wynajem mieszkania dla pracownika będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu u pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnikom płacącym podatek liniowy przysługuje ulga na internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy spółka w chwili zapłaty odsetek ma obowiązek pobrać 20% podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy użyczenie lokalu (sklepu) córce podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne