Questions and answers

Jak należy księgować wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy udokumentować okres pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak potraktować pieniądze wpłacane przez dłużnika, które wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy cesja wierzytelności podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy opłata za wynajem mieszkania dla pracownika będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu u pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnikom płacącym podatek liniowy przysługuje ulga na internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy spółka w chwili zapłaty odsetek ma obowiązek pobrać 20% podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy użyczenie lokalu (sklepu) córce podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR należy uwzględnić wydatki związane z wyżywieniem uczestników szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Co jest podstawą księgowania za parkowanie homologowanego, amortyzowanego samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON stanowi koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy istnieją jakieś koszty, które muszą zostać zapłacone, aby zaksięgować je w KPiR prowadzoną metodą memoriałową

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy nagroda w konkursie organizowanym dla czytelników może być dla wydawnictwa kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego należy wystawić PIT-11 czy PIT-40?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy różnice kursowe będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak powinienem rozliczyć fakturę za rozmowy telefoniczne w KPiR, jeśli nie dokonałem zamknięcia 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jakiej formie powinny być prowadzone książki protokołów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2005 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Czy asysta techniczna do oprogramowania powiększa jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy istnieje ustawa regulująca eksmisję lokatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2005 r., Jackowski Szymon | Nieaktualne

Czy mam prawo w zeznaniu rocznym odliczyć od podatku zapłacone składki zdrowotne, nawet jeżeli nie były należne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy można odliczyć od dochodu kwotę podwójnie zapłaconych za jeden miesiąc składek ubezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pobyt pracowników za granicą przez kilka miesięcy można uznać za podróż służbową czy za pobyt czasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy faktury, których nie było można zarachować w miesiącu, którego dotyczą należy zarachować do kosztów w chwili poniesienia wydatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy mam prawo do odliczenia od podatku wydatków pokrytych ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może wyznaczyć jednostkę organizacyjną do organizacji pomocy materialnej dla uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2005 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Czy składkę na Stowarzyszenie Księgowych Polskich można traktować jako darowiznę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy można zacząć korzystać z ulgi trzyletniej dopiero od 2004 r. mimo że przysługiwała ona od 2003 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy musimy składać korekty deklaracji CIT-2 za wszystkie miesiące do końca roku, gdy błąd w księgowaniu dotyczy kwietnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy na prośbę menedżera można naliczać zaliczki na podatek narastająco według skali podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w książce przychodów i rozchodów powinniśmy ująć jako koszt firmy wartość faktury brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie ze sobą darowizna mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy do ceny specyfikacji przetargowej trzeba doliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy możemy ustalić limit 50% zaległości i na podstawie uchwały tylko tyle przyjąć do przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy prawidłowo dokonano klasyfikacji KŚT i zastosowano właściwe stawki odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy są jakieś formalne zapisy które powinny znaleźć się w umowie stypendialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie formularze rozliczeniowe musi wystawić spółka zatrudniająca obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakimi skutkami na gruncie VAT skutkuje przeznaczenie do sprzedaży gratisów otrzymanych od kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy korygując przychody 2004 r. można to ująć na bieżąco w styczniu 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy od 1 stycznia 2005 r. pracodawca ma obowiązek zaliczać wydatki na wynagrodzenia pracownicze kasowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne