Questions and answers

Czy wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należy uwzględnić przy wyliczeniu podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2005 r., Szalak Michał | Aktualne

Jakie są skutki w VAT przy zmianie kwalifikacji nieruchomości z firmowej na prywatną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zaklasyfikować na gruncie VAT udostępnienie przez wyższą uczelnię klubowi sportowemu hali sportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie należy zaksięgować przychód z umowy dzierżawy jeżeli faktury są wystawiane co kwartał?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy kaucję zwrotną należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy osoba zatrudniona na umowę o pracę w Irlandii Północnej winna rozliczać się z uzyskanych przychodów w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy zawód nauczyciela jest w Polsce zawodem wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2005 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy z tytułu wydatków poniesionych na noclegi i wyżywienie pracownika, pracodawcy przysługuje zwrot VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów z tytułu korzystania z samochodu prywatnego przeez pracownika będzie opodatkowany i oskładkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak sklasyfikować na gruncie PKWiU usługi organizacji zawodów sportowych wykonywane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usługi transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można amortyzować obraz olejny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy nabycie nieruchomości w drodze spadku rodzi po stronie spadkodawcy przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy na wartość niezwróconej zaliczki producent powinien wystawić fakturę zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy oddział polski firmy zagranicznej powinien zarejestrować się jako podatnik VAT i podatnik VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy osoba, która wystąpiła ze spółki cywilnej ma również prawo do ubiegania się o ulgę z tytułu wyszkolenia ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podlegają opodatkowaniu dochody uzyskane przez klub sportowy posiadający status organizacji pożytku publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przekazanie klientom gratisów podlega opodatkowaniu VAT i czy przy ich zakupie mamy prawo odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usługi sklasyfikowane jako "artystyczna i literacka działalność twórcza" należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w tytule wykonawczym wystawianym na podatek od nieruchomości i podatek rolny należy wypełniać w części G punkt 77?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zmiana waluty w umowie pożyczki powoduje konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zakwalifikować zakup części i jaką stawką amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób powinniśmy zaksięgować raporty prac w toku aby miały wpływ na dochód poszczególnych miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy wydatek na zakup strojów sportowych dla pracowników stanowi koszt podatkowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi umorzenie przez urząd marszałkowski zaległych opłaty za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy ująć przychód z dzierżawy jeżeli czynsz jest płacony kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak uregulowane jest wypowiedzenie warunków pracy i płacy nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2005 r., Przyłucki Przemysław | Nieaktualne

Jak w PKPiR oraz ewidencji VAT ująć otrzymany zadatek jeżeli nie doszło do wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy mamy do czynienia z przelewem wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy przepisy zezwalają udostępnianie firmom ubezpieczeniowym dokumentacji pacjentów leczonych psychiatrycznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2005 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy należy tworzyć i przekazywać deklaracje rozliczeniowe za pracowników, jeżeli wynagordzenia nie są wypłącane?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Po jakim czasie przedawnia się podatek od czynności cywilnoprawnych i z czego to wynika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób wykazać dochody osiagnięte za granicą w deklaracji w PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem "taboru samochodowego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy brak lub niskie dochody podatnika są czynnikiem uniemożliwiającym skorzystanie z ulgi remontowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Czy darowizna na rzecz szkoły, w postaci 9-letniego komputera, podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedawca detaliczny gazu płynnego jest zwolniony z obowiązku dokonywania opłaty paliwowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wartość materiałów wydanych z magazynu do naprawy pojazdów stanowią koszt uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe spowoduje dokonanie korekt deklaracji ZUS za poprzednie okresy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć koszty degustacji produktów organizowanej dla kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć VAT od zwrotu zagranicznemu producentowi zaimportowanych uprzednio podzespołów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy skorygować niesłusznie odprowadzaną w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 października 2004 r. opłatę paliwową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Według jakiego kursu przeliczyć i za jaki okres dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii wykazać do opodatkowania w polskim PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy data obciążenia rachunku bankowego pracodawcy jest datą zaliczenia wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy należało przekwalifikować samochód ciężarowy i amortyzować jako samochód osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy otrzymanie wynagrodzenia z tytułu powstrzymanie się od wykonania określonej partii wyrobów, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne