Questions and answers

Czy obciążenie klienta kosztem rozładunku zamówionego towaru podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownik może świadczyć usługi na rzecz swojej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2005 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jakie są skutki zawarcia umowy faktoringu w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach posiłki kontrahentów i jak je opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak prawidłowo (na gruncie VAT) dokonać przekazania nieruchomości między współmałżonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak wygląda regulacja prawna w zakresie prowadzenia sklepiku szkolnego przez samorząd uczniowski?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2005 r., Fota Magdalena | Aktualne

W którym miesiącu należy ująć VAT naliczony w fakturze dokumentującej wykonanie usługi windykacji należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy opodatkować VAT usługi wykonane poza granica Polski w kwietniu 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy limit odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych dotyczy każdego odrębnego zobowiązania podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy po zakończeniu postępowania o dział spadku nastąpi faktyczne nabycie majątku w drodze spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki 7% w stosunku do refakturowania faktury wystawionej przez hotel w Chinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy zwolnienie od podatku ma zastosowanie w placówkach niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak się ma okres nieskładkowy do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie nauczyciela pełniącego funkcję inspektora bhp w swojej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

VAT od dochodów z wynajmu hali sportowej

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2005 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób można opodatkować przychody z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Z którego dnia należy uwzględnić kursy wzajemne przy rozliczaniu kosztów podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy jest ustalona jakaś kwotą limitu do której nie wymaga się dokumentu SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

czy powyższą sprzedaż można zakwalifikować jako działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi związane ze szkółkami leśnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Jaki limit zwolnienia podmiotowego w VAT obowiązuje w stosunku do podatników rozpoczynających działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć usługę transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy agencja reklamowa może odliczyć VAT z faktury otrzymanej z drukarni za druk np. ulotek, folderów, bookletów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jedna osoba fizyczna może prowadzić dwie działalności gospodarcze - w Polsce i w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub mianowania zatrudnić dodatkowo na umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można odliczać VAT naliczony w fakturach dokumentujących usługi świadczone przez "franszyzodawcę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy opłata sądowa z tytułu przeniesienia własności gruntów i budynków stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo skorygowania faktur VAT wystawionych w latach 2003 i 2004?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zysk osiągnięty przez spółdzielnię wypłacony jej członkom stanowi dla tych członków przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie będą ciążyły na podatniku zobowiązania podatkowe z tytułu nieodpłatnego przekazania nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć w księgach zakup nieruchomości, wszystkie koszty remontów i sprzedaż poszczególnych lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak ustalić wartość użyczenia pracownikowi pomieszczeń na cele mieszkalne w budynku firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować wypłatę raty układu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Po jakim kursie wyceniać wpłaty, jeżeli bank nie przelicza wpłaconych kwot na złotówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakich przypadkach możliwe jest złożenie tzw. czynnego żalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej pozycji deklaracji VAT-7 należy wykazać wynajem lokalu uzytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakim czasie organ podatkowy powinien wydać decyzję dotyczącą ustaleń pokontrolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co decyduje o uznaniu danej transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka może naliczać amortyzację na budynki, które nie były formalnie zdatne do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy umowa kupna zawarta z developerem jest wystarczającym powodem do skorzystania z ulgi remontowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w 2003 r. istniała możliwość odliczania VAT od rat leasingowych z tytułu leasingu operacyjnego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy w tym roku można skorzystać z odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak i kiedy rozliczyć transakcję przekazania bonów towarowych pod względem VAT i podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy udokumentować nabycie towaru na terytorium Niemiec lub import, który dokonywany jest w tym państwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak wycenić wartość praw i obowiązków zbywającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód w przypadku sprzedaży budynki wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu VAT w przypadku refakturowania usług telekomunikacyjnych na pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób można się starać o zwrot nadpłaty w akcyzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne