Questions and answers

Jak wygląda ocena stanu osoby w sytuacji stosowania przymusu bezpośredniego przez zespół PRM?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć kwotę do przekazania komornikowi z wynagrodzenia i trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy likwidację pięciu etatów w Domu Pomocy Społecznej należy skonsultować z przedstawicielami pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy firma polska powinna rozpatrzyć WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku z opcją na stopę procentową CAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób wójt wybiera instytucję finansową, z którą podmioty mu podległe zawrą umowę o zarządzanie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy biegły sądowy może na recenzować prywatne opinie innych autorów na ten sam temat?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy przesyłanie na zewnątrz danych tzw. służbowych pracowników wymaga szyfrowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jaki przyjąć tryb postępowania w celu wykazania prawa własności gminy do nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy możliwe jest uregulowanie własności nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa po wydaniu decyzji zrid?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy osoba z reprezentacji firmy wg. KRS-u może sama sobie udzielić pełnomocnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Od kiedy płacić wynagrodzenie za sprawowanie kurateli dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dochód z dzierżawionych gruntów należy uwzględnić do programu Czyste Powietrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kto powinien wnosić opłatę za użytkowanie wieczyste?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy umowa udostępnienia nieruchomości zobowiązuje do uiszczania przez korzystającego z nieruchomości do uiszczania podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza w technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy dopuszczalne jest składanie wniosku o opinię czy zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przez ePUAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Sługocka Martyna | Aktualne

W jaki sposób żona może przekazać mężowi prawa do licencję na transport?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jakim terminie i na jakim etapie realizacji inwestycji winny nastąpić zmiany w katastrze nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak powinien postąpić lekarz w przypadku, gdy do 20 lutego nie otrzyma decyzji o karcie podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy miejsce nielegalnego wydobycia kopaliny stanowi wyrobisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo sporządzić protokół z obowiązkowej kontroli zakończonej budowy obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy podatnik, który nie otrzymał jeszcze decyzji w sprawie karty podatkowej, powinien prowadzić PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy możliwe jest prowadzenie działalności w przypadku zawieszenia postępowania przez organ z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy firma odbierająca odpady komunalne z posesji musi wjeżdżać na prywatne posesje?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć refakturę dostawcy Niemiec kosztów transportu kolejowego jednego z pracowników z Niemiec do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można dokonać podziału po ścianie budynku mieszkalnego z otworami okiennymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

W jaki sposób określić czy odpady są wrażliwe na podwyższoną temperaturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy organ może narzucić stronie konkretnych dokumentów którymi ma ona wykazać spełnienie danej przesłanki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy można wydać zgodę na usunięcie zdrowego drzewa z terenu wydzierżawionego przez osobę fizyczna od gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy istnieje limit dni przestoju pracowników obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie mogą być konsekwencje niezastosowania się do wyroku WSA przez GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak często nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni powinni odbywać szkolenie z pomocy przedmedycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy ustalić datę końcową urlopu wychowawczego nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można przedłużyć nauczanie zdalne, jeśli część dzieci ma kwarantannę, a część może wrócić do szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy można przedłużyć nauczanie zdalne z powodu braku kadry pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Na jakich zasadach pracodawca może dokonać wglądu do poczty elektronicznej pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy ocena pracy nauczyciela dokonana w marcu 2018 r. jest aktualna?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Do kiedy należało przyjąć uchwałę w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką procedurę należy zastosować przy uruchamianiu szkoły policealnej w roku szkolnym 2021/2022?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy matkę można objąć ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek zapewnienia uczniowi materiałów ćwiczeniowych, gdy uczeń ten zgubił otrzymane ćwiczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Kto powinien być członkiem komisji konkursowej na dyrektora nowo utworzonego zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co oznacza pojęcie "dziecko objęte opieką" zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne