Questions and answers

Czy w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego zastosowanie ma art. 15zc ust. 1 specustawy koronawirusowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy odpady o kodzie 12 01 01 można wytwarzać poza instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Jaki kod odpadów nadać bateriom, które pochodzą ze sprzętu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy przydzielenie nauczycielowi godzin ponadwymiarowych, powoduje zmianę warunków pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Do jakich składników wynagrodzenia wliczamy pakiet medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki wymiar urlopu należy wpisać pracownikowi w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy wobec złożonego odwołania OPS musi wstrzymać wykonywanie usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wsteczna zmiana umowy najmu wpływa na rozliczenie podatku od przychodów z budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kadencje rady pracowniczej dotychczasowej i nowo wybranej mogą się na siebie nachodzić?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy firma odbierająca słusznie żąda umieszczenia etykiet na pojemnikach pod groźbą nieodebrania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Co powinien zrobić organ, jeżeli podmiot nie przedłożył w wyznaczonym terminie operatu przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy należą do kodu GTU 03 smar do połączeń elektronicznych oraz smar litowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku z umową komisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie uprawnienia powinny mieć osoby myjące sprzęty AGD w stołówkach pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Jak wystawić wprowadzającemu zaświadczenie o zebranych bateriach za rok 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy odpad o kodzie 02 01 04 może zostać przywieziony na podstawie załącznika VII?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Gdzie w rachunku przepływów pieniężnych należy wykazać zakup i sprzedaż udziałów w spółce zależnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego należy udzielić pracownicy całego urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób spółka jawna możne zatrudnić odpłatnie wspólnika w celu nadzorowania szkolenia rezydentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy uczeń z obywatelstwem ukraińskim może uczyć się języka mniejszości narodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kto występuje o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy uczniowie, którzy ukończą 19. rok życia mogą nadal być objęci opieką stomatologiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy prawo do korzystania z raportów podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć sprzedaż usług na portalach zagranicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy otrzymana subwencja z PFR może być na dzień bilansowy ujęta w 75% na przychodach przyszłych okresów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można wnioskować o nadanie statusu produktu ubocznego dla odpadu wysyłanego na Białoruś?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy należy opłacić PCC od poszczególnych świadczeń opisanych pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku postępowania rekrutacyjnego konieczne jest uzyskanie zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy znaki drogowe można umieszczać po dowolnej stronie drogi dla rowerów i pieszych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

W jakiej odległości od drogi wojewódzkiej można zlokalizować ławki na działce prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty po śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy z produkcji wodoru będą powstawały ścieki przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy sprzedaż internetowych kursów kosmetycznych należy oznaczać w JPK_V7 symbolami EE i GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty podróży służbowej, którą pracownik odbył prywatnym samochodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy do kalkulacji podatku odroczonego należy brać pod uwagę całą wartość niezapłaconych składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy pracownik, który przebywał na zwolnieniu lekarskim ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Ile urlopu się należy pracownikowi, zatrudnionemu na 3/4 etatu, który pracuje 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wysłanie sprawozdania opatrzonego adnotacją podpis zaufany przez email?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy przedsiębiorca będzie miał wówczas prawo do małego ZUS plus, jeśli korekty zostaną wysłane po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak należy zaksięgować dodatkowe składki ZUS, które powinny obciążyć wynik lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować nakaz zwrotu gwarancji związanej z wykonaną usługą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczyć zapłatę zaległości w podatku od nieruchomości w przypadku opisanym w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy budowa dwóch budynków gospodarczych wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Kiedy pracownik spoza UE utraci zezwolenie na pracę w Polsce w związku z nieobecnością w kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można w jednym roku zawiesić lub zmniejszyć wysokość tworzonej rezerwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować rozwiązanie odpisu na materiały lub wyroby gotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy spółka może pokryć stratę kwotą z zaciągniętej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy zgodnie z przepisami pracodawca musi przedłużyć umowę o pracę na czas określony do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Pod jakimi warunkami w szkole może odbywać się rada pedagogiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy regulamin postępowania z kluczami może być opiniowany przez związki zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne