Questions and answers

Czy wynagrodzenie pracownika może być częściowo przekazywane na konto?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy w związku z pomocniczymi działaniami zakupowymi należy zawrzeć umowę powierzenia danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zagraniczny najem można opodatkować podatkiem ryczałtowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek zwrócić Prezesowi KIO uwagę na braki formalne odwołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Czy zamieszczając dokumenty w bazie należy wyłączyć informacje, o których mowa w art. 16 ust. 1 u.o.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy zmiana konstrukcji budynku podczas jego budowy z murowanej na drewnianą jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak amortyzować pawilon wybudowany na cudzym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak formalnie rozwiązać kwestię pokrywania przez zleceniodawcę kosztów zakwaterowania cudzoziemców?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

jakie darowizny należy wykazać w CIT-D skłądanym przez fundację?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie konsekwencje w VAT wystąpią jeśli powierzone z Niemiec maszyny zostaną w Polsce ponad 24 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie kryteria mogą być brane pod uwagę przy doborze nauczycieli do zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie obowiązkowe zapisy powinny znaleźć się w regulaminie pracy w urzędzie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie są wymagania dot. uprawnień do kierowania zespołem pojazdów po drogach wewnątrzzakładowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie wynagrodzenie należy się takiemu pracownikowi za maj 2021, jeśli został zatrudniony od 4 maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak należy rozliczyć 60 minutowe godziny świetlicowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak opodatkować współwłasność po 1/2 nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać korekty faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak rozliczać koszty pośrednie przy przychodach z zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy kierowcy zatrudnionego u dwóch pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak udokumentować w PKPiR zakup złomu złota?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w księgach koszty dzierżawy maszyny którą następnie spółka oddaje innej spółce w dzierżawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak ustalić zobowiązanie podatkowe przy rozwiązaniu odpisu aktualizującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak właściwie ustalić uprawnionych do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak zawrzeć umowę zlecenia z osobą mającą 16 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy dochodzi do sprzedaży krajowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kto może być zatrudniony na stanowisko inspektora ds. bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracownika w spółce-córce?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Kto pokrywa koszty dowozu dzieci do szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Która gmina jest właściwa do udzielenia pomocy osobie wypuszczonej z zakładu karnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Która gmina jest właściwa miejscowo w skierowaniu bezdomnego do schroniska i ponoszenia odpłatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Na jakich deklaracjach PIT wykazać dochody z różnych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów należy odwołać zastępców dyrektora likwidowanego zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób dokonać awansu pracownik socjalnego po wejściu w życie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób opodatkować świadczenia wypłacone osobie upoważnionej po śmierci członka spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować do kosztów zapisy na koncie 080?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W którym momencie dokonać likwidacji środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dla pracownika obsługi szkoły należy się odprawa przy odejściu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć projekt organizacji ruchu na czas robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne