Pytania i odpowiedzi

Czy można uniknąć zapłaty podatku dochodowego w przypadku sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spółka może sfinansować karnety na siłownię dla expatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy poprzez dowód wewnętrzny i oświadczenie podatnik może wnieść urządzenia do ewidencję środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty wydania decyzji negatywnej stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy kontrahent nie chce potwierdzić odbioru faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie są warunki zastosowania stawki 7% do sprzedaży samochodów dla straży pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak napisać protokół zniszczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy należy dokonać odpisu aktualizującego do wartości rynkowej udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Na jakiej podstawie moglibyśmy zaksięgować należność w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zgodne z prawem jest nakładanie na lekarza obowiązku bezpłatnego wykonywania obdukcji ofiar przemocy domowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy powinnam poinformować swoich klientów, że sami mają u siebie wdrożyć stosowne procedury i sporządzać zestawienia do GIIF?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować dla pawilonu stojącego na własnym gruncie oraz słupa reklamowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy opodatkować VAT wydanie w ramach reklamacji pełnowartościowego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja funduszy pomocowych w jednostce samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2013 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Do jakiej kategorii dróg należy zaliczyć drogi serwisowe: dróg publicznych czy wewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jakim kosztem jest koszt wynagrodzenia w wycenie wyrobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Jaki kurs przyjąć do zaksięgowania faktury za reklamę wystawioną w funtach brytyjskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien odprowadzać składkę na Fundusz Pracy za osobę pracującą na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Czy usługę naprawy masztu statku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie będą skutki podatkowe sprzedaży gruntów przez osobę fizyczną dla spółki deweloperskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie będą skutki podatkowe w związku z niewprowadzeniem do działalności samochodu po ustaniu leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Na jakim druku zeznania rocznego rozliczyć podatek dochodowy ze zbycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zabytkowy samochód może stanowić środek trwały podlegający amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zasadne jest żądanie pracownika urzędu skarbowego, aby w formularzu PIT/O ograniczyć kwotę ulgi na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie są zasady opodatkowania dywidend wypłacanych spółkom powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie obowiązki w zakresie VAT spoczywają na podatniku w związku z zakończeniem prowadzenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy odsetki od opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszt wymiany trawnika można wprowadzić do ksiąg rachunkowych bezpośrednio w całości do kosztów, czy też amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy należy zaliczyć do kosztów koszt prac podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ekwiwalent za pranie odzieży stanowi dochód pracownika, w związku z czym podlega on opodatkowaniu i ozusowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2010 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy konieczny jest zwrot oryginału gwarancji ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy jednostka może zawrzeć umowę na obsługę rachunku bankowego na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jakimi kryteriami należy kierować się przy ustalaniu obszaru podlegającego ochronie przed hałasem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Gall Marek | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna regulująca skrócony tydzień pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy firma jest zobowiązana wykonywać analizy ścieków na podstawie poboru prób średnio-dobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy do obsługi beznapędowych beczek na wodę wymagane są uprawnienia dla monterów sieci wodociągowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może za zgodą pracownika potrącać 100% wynagrodzenia tytułem zaległości czynszowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć otrzymanie od sklepu meblowego "karty płatniczej" z tytułu zwrotu użytkowanych mebli?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w celu ustalenia wysokości odprawy, zakład pracy powinien uwzględnić wypłacone wynagrodzenie wraz z premią?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla studenta który ukończył 26 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Gdzie należy opodatkować usługę wynajmu jachtu zacumowanego u wybrzeży Chorwacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy wyliczaniu podstawy nagrody jubileuszowej uwzględniamy dodatek za trzecią zmianę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zwrot towarów dokonany przez naszego kontrahenta z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozksięgować różnice kursowe powstałe przy wypłacie wynagrodzeń w Euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Czy pracownikowi, który otrzymał rentę, można kupić upominek ze środków obrotowych i do jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo opodatkowuje sprzedaż w systemie VAT MARŻA?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kroki powinien podjąć pracownik, aby odzyskać należne wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W jaki sposób dokonać zwrotu nadpłaconych składek, jeśli adres i konto ubezpieczonego pracownika nie są znane?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy pracownik na stanowisku kasjera ponosi odpowiedzialność materialną za mienie powierzone?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek zwrotu palet w terminie 60 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jednostka organizacyjna gminy może korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Ustawodawstwu, jakiego państwa w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatków podlega obywatel polski zatrudniony w Czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy rodzi przychód podatkowy otrzymanie nieodpłatne ekspresu do kawy od firmy dostarczającej artykuły biurowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne