Pytania i odpowiedzi

Jak prawidłowo należy udzielić pracownikowi odpoczynku tygodniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy wyjście do muzeum, teatru w ramach zajęć lekcyjnych wymaga sporządzenia karty wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Drogosz Małgorzata | Nieaktualne

Czy od dodatków socjalnych należy potrącić składki emerytalno- rentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy spółka powinna pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w ramach zawierania umów licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy firma ma naliczać VAT od badań klinicznych w fakturach wystawianych dla klienta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy całość kosztów za wynajem samochodu w zagranicznej podróży służbowej stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania koszty poniesione na reklamę w internecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy dochód osiągnięty przez pełnoletnie dziecko, na podstawie umowy zlecenia, można doliczyć do dochodów rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od środka trwałego wniesionego aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć po stronie pracownika i pracodawcy sfinansowanie pracownikowi kursu języka angielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie konsekwencje w podatku dochodowym rodzi korzystanie z systemu Skype?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy sprzedaż domu podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu dotacja otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy fundacja działająca przy kościele może otrzymywać anonimowe darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym od osób prawnych wywoła otrzymanie premii w postaci dodatkowych emisji spotów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Do jakich kosztów zaliczyć wyżywienie adeptów na zawodach sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy wymagane jest zapewnienie oddzielnych toalet dla kobiet i mężczyzn?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Jak potraktować otrzymaną w 2010 r. fakturę, która została wystawiona w roku poprzedzającym za usługi wykonane w 2009 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym roku podatkowym koszt serwisu wykonanego w grudniu 2006 r. powinien zostać potrącony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2010 r., Geliński Piotr | Aktualne

W którym roku należy wykazać otrzymany z ZUS zwrot składek na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy ubytki przy dostawie, rozlewaniu olejów napędowych będą kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2010 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Jak księgować koszty i VAT związany z ich realizacją, gdy należy zwrot VAT-u przekazać do Ministerstwa Kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak będzie opodatkowany przychód ze sprzedaży przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy możliwa jest płatność z góry w przypadku, gdy zadanie kończy się w lutym następnego roku budżetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Z jaką datą powinno nastąpić przeszeregowanie płacowe nauczyciela w związku z awansem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Jabłońska Monika | Aktualne

Czy pracownik może świadczyć pracę w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Z jakiego dnia należy przyjąć kurs do wyceny zobowiązania oraz kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jak obliczyć liczbę uprawnionych, którym pracodawca zobowiązany jest wypłacać zasiłki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy wykaz prac zrealizowanych przez wykonawcę oraz załączone referencje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy w zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu należy uwzględniać świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jak długo należy przechowywać zwolnienia lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy można wycenić logo firmy na poziomie kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak należy sformułować treść wypowiedzenia stosunku pracy z pracownikami likwidowanych zakładów budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy odsetki za płatność przed terminem powinny korygować sprzedaż czy pozostałe koszty operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wystąpią w przypadku zbycia udziałów za połowę ceny ich nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy jako kurs sprzedaży banku należy rozumieć kurs sprzedaży banku ogłoszony i ogólnie dostępny do firm i osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować umowę objęcia akcji serii B przez spółkę akcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak obliczyć prawidłowo obrót uprawniający na gruncie VAT do uzyskania statusu małego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy drukarka sieciowa powinna być wliczona do wartości początkowej komputera?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy otrzymanie dotacji na zrefundowanie zakupu środków trwałych oznacza konieczność zmniejszenia kosztów z tytułu amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy powinniśmy rozpoznać eksport pośredni, czy WDT, jeśli towar jest przedmiotem wynajmu (usługa) a nie dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy na gruncie VAT potraktować zwrot zadatku w podwójnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość przyjęcia do ewidencji środków trwałych jedną wartością trzech budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na kogo organ podatkowy powinien wystawić zaświadczenie, jeżeli gospodarstwo stanowi współwłasność małżeńską?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić dla angielskiego kontrahenta fakturę za obsługę turnieju tańca w Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dochody obywatela Rumunii zatrudnionego do pracy w Maroko przez polską firmę podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy amortyzacji dokonuje się w momencie zakończenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien obciążyć kontrahenta kwotami stanowiącymi odszkodowanie za pomocą noty obciążeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracownik może złożyć wypowiedzenie w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy doradca podatkowy może reklamować świadczone przez niego usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować wynajem przez polskiego podatnika znajdującego się w Polsce magazynu firmie hiszpańskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki symbol wg klasyfikacji środków trwałych winna mieć drukarka i wg jakiej stawki może być amortyzowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy koszty opłaty za studia można zaksięgować w koszty na podstawie faktury z uczelni?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu otrzymane od niemieckiego ubezpieczyciela odszkodowanie za szkodę na osobie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto powinien ponieść koszt egzaminu pracownika, któremu upłynął termin ważności świadectwa kwalifikacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Kto dokonuje oceny zagrożenia wybuchem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Majer Roman | Aktualne

Czy druk ogłoszeń w prasie wymaga stosowania przepisów ustawy p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jakie procedury obowiązują przy wywozie odpadów z zielonej listy do państw nienależących do UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Glaba Ewa | Nieaktualne

Jakich księgowań należy dokonać w momencie zawarcia porozumienia w sprawie przelewu wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Czy będąc ostatecznym odbiorcą usługi sprzątania, podatnik powinien obciążyć się podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne