Pytania i odpowiedzi

Czy nowym właścicielom domu przysługują wakacje podatkowe do 1.01.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy możliwe jest sklasyfikowanie obornika jako odpadu o kodzie 02 01 06?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można uznać, iż firma jest podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy dla zdefiniowania, do której grupy grunt należy, bierze się tylko pod uwagę użytek wskazany w ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Dziamski Łukasz | Nieaktualne

Ile dni urlopu przysługuje wicedyrektorowi szkoły, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji kierowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą uzyskanie nieruchomości z likwidowanej spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spadkobierczyni ma prawo do skorzystania z przysługującej zmarłej ulgi rehabilitacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą wydzielenie nowej spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy zwrócić nauczycielowi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy dokonać zmiany IFT-1R na PIT-11, jeśli zleceniobiorca przedstawi polski certyfikat rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do kiedy nauczyciele powinni złożyć wniosek o nadanie stopnia awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jaka będzie podstawa prawna przedłużenia stażu do czasu uzyskania kwalifikacji pedagogicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy miesiącem utraty dochodu z tytułu zatrudnienia jest miesiąc marzec zgodnie z art. 3 pkt 23 u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak należy zapłacić pracownikowi kuchni za godziny nocne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić prawo do ulgi na własne cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy ustalając wskaźnik zwiększający należy ująć liczbę uczniów poza szkołą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy szkolenie z zakresu bhp może zostać sfinansowane ze środków doskonalenia zawodowego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy składać arkusz organizacyjny w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy dyrektor ma obowiązek wydania kopii złożonego podania o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy zaliczki generują przychód, gdy zostały przekazane w ramach mowy cesji praw i obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Przez jak długi okres nauczyciel może przebywać na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy w załączniku CIT/8S należy uwzględnić dane dotyczące wsparcia z uzyskanej pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jak powinien być złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej do placówki oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Która gmina będzie właściwa do wypłaty dofinansowania młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jaki sposób obciążyć gminę za koszty wychowania przedszkolnego po aktualizacji dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy organ nadzoru budowlanego powinien wnikać w stan pojedynczego lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy w ramach decyzji ujednolicającej pozwolenie zintegrowane można usunąć z treści martwe zapisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne warunki pracy z tytułu prowadzenia zajęć rewalidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Do kiedy należy poinformować nauczyciela, że liczba godzin zostanie zmniejszona

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Przez jaki okres powinna być umieszczona na stronie BIP gminy informacja o konkursie na dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy gmina powinna przekazać stacji zlewnej kserokopie sprawozdań i zezwoleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy klasyfikować alkohol etylowy 96% zanieczyszczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Jak należy zatrudnić nauczyciela po uprzednim rozwiązaniu umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy powiat może przekazać większą kwotę dotacji na ucznia niż ta wynikająca z metryczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób na potrzeby ubiegania się o zamówienie publiczne powinna być reprezentowana spółka cywilna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Pyrka Katarzyna | Aktualne

Jak nauczyciel powinien udokumentować swoje przygotowanie pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy ustalić harmonogram pracy pracownika służb BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy osobie przebywającej na przymusowym leczeniu odwykowym przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne