Pytania i odpowiedzi

Czy pracownik na urlopie bezpłatnym może korzystać ze świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy organ może podjąć uchwałę o odmowie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, jeśli właściciel nieruchomości niezabudowanej wystąpi o ustalenie numeru porządkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Dorska Dorota | Aktualne

Jak powinnam ująć utworzoną rezerwę na odprawy dla zwalnianych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup na terenie Niemiec usługi najmu rusztowań wraz z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować zawarcie kontraktu forward na kupno waluty obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Na jaki adres płatnik powinien wysłać PIT-11 zmarłego zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym miesiącu należy rozliczyć faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć wskaźnik, o którym mowa w art. 90 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka jest wysokość opłaty skarbowej w przypadku wniosku o wydanie poświadczenia kopii dowodu osobistego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy wydatek poniesiony na zwiększenie mocy przyłączeniowej stanowi koszt uzyskania przychodu czy też środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy wypłacić nagrodę jubileuszową pracownikowi samorządowemu po ustaniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi transportowe świadczone między włoskimi miastami na zlecenie polskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jaką praktykę należy przyjąć przy rozliczaniu kosztów poniesionych przez pracownika podczas podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik może zastosować zwolnienie do sprzedaży zbiornika chłodzącego do mleka zakupionego w 2000 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy ująć w koszty podatkowe firmy (PKPiR) składki ZUS należne za pracowników od wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak udokumentować przesunięcie zboża z działalności rolniczej na gorzelnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki wobec podatku dochodowego od osób fizycznych wywoła wykorzystanie mieszkania na użytek własny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak dokonać wpłaty zaniżonych zaliczek na ryczałt?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć przychód z tytułu zbycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nabycie przez spółkę udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem stanowi nieodpłatne świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy firma może umieścić w KUP płacony czynsz oraz koszty eksploatacyjne wynajmowanego mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak opodatkować garaże murowane oraz blaszane?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wartość skradzionych towarów i gotówki ze stacji paliw będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Wypłata nagrody jubileuszowej pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku urzędniczym w gminnej jednostce organizacyjnej

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy mogę odliczyć niewykorzystaną część ulgi podatkowej z tytułu posiadania dzieci z podatku męża w swoim zeznaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak opodatkować przychód uzyskany z tytułu sprzedaży praw do logo spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są zasady opodatkowania dochodu uzyskanego przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przedawnioną należność można zaliczyć w pozostałe koszty operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować opłatę noclegu za wspólnika sp. z o.o., który był w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy wydatki związane ze sprzedażą premiową mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy część kursu językowego pokrywana przez pracodawcę będzie dla firmy kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy różnice inwentaryzacyjne mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy w przypadku zwrotu kosztów szkolenia pracodawcę obowiązują przepisy o wysokości diet należnych z tytułu podróży służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy postąpić jeśli spółka z o.o., która nie podjęła działalności, zapomniała złożyć CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak można wstrzymać zajęcie wynagrodzenia u komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Czy nauczycielowi pracującemu w oddziale specjalnym przysługuje dodatek za pracę w trudnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Jabłońska Monika | Nieaktualne

Na jakich kontach prawidłowo zaksięgować przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje zwolnienie od pracy w celu odbioru aktu nadania stopnia awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Jabłońska Monika | Aktualne

Czy takie uproszczenia są dopuszczalne i czy powinny być zapisane w polityce rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na spółce w związku z zakupem biletu lotniczego dla swego kontrahenta, obywatela Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej pozycji Rachunku Zysków i Strat powinnam pokazać sprzedaż samochodu TIR?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczyć koszt montażu środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Czy kwalifikacje spawalnicze są nadawane na konkretny okres czy bezterminowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak rozliczyć dotację na nabycie środka trwałego jeśli została przyznana już po rozpoczęciu amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki należy przyjąć kurs dla wyceny skoro towar wydano w 2 etapach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Czy do przychodów uzyskiwanych przez tłumacza języka migowego można stosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zdemontowaną bramę w dalszym ciągu należy amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy zakup odtwarzacza mp3 może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje wzór instrukcji kasowej, który pomógłby stworzyć wzór dla firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy udokumentować wydatek na organizację zagranicznego szkolenia dla kontrahentów, aby mógł stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Gdzie powinny być prezentowane wydatki na kompletny już program komputerowy który jednak nie jest na razie wykorzystywany?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak kształtuje się prawo do nabycia urlopu przez pracownika młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z refaktury dokumentującej odsprzedaż gazetek reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy refakturowaniu usług transportu taksówkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do usługi pośrednictwa w sprzedaży maszyn świadczoną na rzecz kontrahenta niemieckiego na rynku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usługi transportu eksponatów muzealnych do Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne