Pytania i odpowiedzi

Jak prawidłowo zawrzeć umowę przyłączeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jaka jest opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na zbieranie, transport lub odzysk odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ZUS może dokonać zaliczenia wpłaty na poczet należności o wcześniejszym terminie płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel, uczący dziecko upośledzone w domu, podczas choroby tego dziecka, powinien otrzymywać wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Serafin Teresa | Aktualne

Jakie działania należy podjąć starając się o odszkodowanie za nieudany zabieg chirurgii plastycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy pracownicy zatrudnionej przy pracy sezonowej należy się odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w księdze rachunkowej zakup paliwa i części do maszyn na Litwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakie szkolenia okresowe z BHP powinien przejść ładowacz nieczystości stałych w firmie komunalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy pracownikowi sezonowemu należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W której kolumnie PKPiR należy zaewidencjonować zakup krzewów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby móc legalnie sprzedawać alkohol?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy nieodpłatne świadczenie przekazane dla pracownika podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż internetową towarów ze składu celnego dla załóg samolotów lecących poza obszar UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć prawidłowo odsetki od niezapłaconej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy zmiana wspólnika spółki cywilnej skutkuje obowiązkiem dokonania zmian w umowach o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy właściwe jest zapewnienie pracy schroniska młodzieżowego całorocznego przez 24 godziny na dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek umożliwić działaczowi ponadzakładowej organizacji związkowej wstęp na teren zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczać zaliczkę w sytuacji, gdy dotyczy ona kilku dostaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodu nabytego w miesiącu, w którym odbywa się jego odsprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy możliwe jest opodatkowanie czarteru jachtów ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką kwotę należy przyjąć jako podstawę opodatkowania PCC zakupu udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Gdzie należy odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne od obywatela Nigerii zatrudnionego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na jakich warunkach wycofanie nieruchomości z prowadzonej działalności gospodarczej może korzystać ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kto jest uprawniony do wystawiania delegacji sędziowskich na prowadzenie zawodów sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kuba Magdalena | Aktualne

Czy urlop bezpłatny może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy wraz ze zmianą stanowiska z kierowniczego na robotnicze pracownik musi przejść nowe szkolenie z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy zleceniobiorca, który przeszedł szkolenie wstępne jest obowiązany powtórzyć je w razie zawarcia z nim umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy zmiana profilu działalności stanowi przesłankę do sporządzenia spisu z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy podatnik może domagać się zwrotu zawyżonej zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy rekompensata wypłacona pracownikowi może być zwolniona z podatku dochodowego i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Do której grupy KŚT zaliczyć piec do laminowania szkła oraz krawędziarkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy prokuratura winna przekazywać zaliczki na poczet czynności komorniczych na konto komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy możliwe jest traktowanie tego samego samochodu na gruncie u.p.t.u. jako ciężarowy, a w odniesieniu do u.p.d.o.f. jako osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Ile powinna wynosić opłata skarbowa za pozwolenie na budowę trzech masztów flagowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży autobusu, podatnik może zastosować zwolnienie przedmiotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można udzielać urlopu w wymiarze godzinowym, krótszym niż pełny obowiązujący w danym dniu wymiar czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy montaż urządzeń o wysokości poniżej 3 m na obiektach budowlanych nie wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jak rozliczyć poniesione nakłady w sytuacji pojawienia się nowego najemcy nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Do jakiego kodu odpadu zakwalifikować wytłoczki z wiesiołka?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek dla pracownicy w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy płatność odsetek za zwłokę podlega podatkowi u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu rekwizytów potrzebnych do wystroju planu podczas nagrań telewizyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy osobie odbywającej karę pozbawienia wolności może być przyznane wstecz świadczenie z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować i jaką stawką amortyzować budynek niemieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy polski podatnik powinien wystawić fakturę w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób można opodatkować podatkiem dochodowym przychody z wynajmowanego garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy od prowizji za sprzedaż biletów przez pracownika należy odprowadzić podatek dochodowy i składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy opłata stowarzyszeniowa, uprawniająca do hurtowych zakupów towarów po preferencyjnych cenach, podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy świadczenie w postaci bonu towarowego z okazji Świąt, otrzymane od związku zawodowego, stanowi opodatkowany przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik ma prawo do zaległej nagrody jubileuszowej, gdy w trakcie nabycia prawa nie był pracownikiem placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Jabłońska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać wypowiedzenia zmieniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak rozksięgować składkę zdrowotną za osobę współpracującą przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy zwrot kosztów badań lekarskich jest dla pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w każdym miejscu wykonywania usługowego prowadzenia ksiąg musi być osoba z uprawnieniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia powinien posiadać szkolenie z zakresu bhp oraz ocenę ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Kto jest obowiązany opracować instrukcje stanowiskowe z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego ujęcia VAT naliczonego w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jaką dokumentację związaną z bhp powinna posiadać niepubliczna szkoła prowadząca zajęcia w systemie zaocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy pracodawca może bez porozumienia i zgody pracownika zmienić mu godziny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jaki kod odpadu przypisać zwrotom reklamacyjnym farmaceutyków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne