Questions and answers

Czy sprzedaż przez powiat w przetargu drogi lokalnej należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak interpretować od 1 lipca 2021 r. art. 3 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy wójt może udzielić sekretarzowi gminy pełnomocnictwa ogólnego do czynności zwykłego zarządu gminą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Na jaki rachunek powinna zostać przekazana opłata cukrowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakiej formie należy wydać pracownikowi świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy usługi diagnostyczne - laboratoryjne mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy armatura elektroniczna jest sprzętem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik może na stałe pracować w godzinach 14.00 - 22.00?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi za pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy niezapłacone faktury za usługi księgowe wystawione w okresie 08.-12.2020 r. należy ująć w PKPiR w 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zastąpienie dziennika budowy protokołami dokumentującymi przebieg robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy dokumenty dotyczące PPK mogą być podpisane przez pracowników poprzez Adobe Sign?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy trener prowadzący zajęcia z piłki nożnej w UKS może opodatkować przychody ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy w umowie o współodpowiedzialności materialnej trzeba wpisywać adresy zamieszkania pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy projekt budowlany powinien składać się z czterech lub pięciu tomów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy ręczne odcinanie dolotów i wyprasek jest procesem przetwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pełnomocnictwo jest koniecznym elementem do zatwierdzenia sprawozdania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy karta szkolenia po instruktażu ogólnym i stanowiskowym powinna być złożona do akt osobowych w oryginale?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość zaliczki na podatek CIT po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy prawidłowym postępowaniem jest wliczanie do dochodu uprawniającego do świadczeń z ZFŚS świadczenia 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dodatek wychowawczy 500+ dla rodziny zastępczej spokrewnionej przysługuje za 18 dni czy 17 dni sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kto ma wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku stałego i pielęgnacyjnego dla osoby w DPS w stanie wegetatywnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przekazane doposażenia w ramach umowy sprzedaży autobusów powinno być opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak postąpić z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym gdy pracownik zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy spółka partnerska może używać samochodu, który jest leasingowany przez wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak oszacować wartość zakupu platformy benefitowej do celów obsługi świadczeń pozapłacowych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Jak szacować wartość zamówienia na usługi badań lekarskich w 2022 r. będących częścią 3 letniego projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy szacować wartość zamówienia na usługi szkoleniowe o różnej tematyce i różnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć dochód z gospodarstwa rolnego aby przyznać zasiłki z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób SPZOZ może uruchomić komercyjny dom pobytu nie udzielający świadczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można połączyć dwa ogrody jordanowskie w jeden zespół ogrodów jordanowskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy szacować łącznie jednorodne usługi w przypadku, gdy pojawiają się w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

W jaki sposób należy ustalać ostateczny termin na złożenie wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Na jakim etapie postępowania członkowie komisji przetargowej powinni składać oświadczenia o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Czy przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakim dokumencie zamawiający powinien wskazać powody niedokonania podziału zamówienia na części?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Jak obliczyć wysokość stawki dla jednego ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne