Pytania i odpowiedzi

Czy umowa użyczenie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie powinny być ujmowane wynagrodzenia bezpośrednio związane z wykonaniem usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak podatnik powinien udokumentować wydanie bonów towarowych w ramach umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy komornik może zająć rachunek bankowy prowadzony przez wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Powroźnik Filip | Aktualne

Czy przedszkole może posiadać swój sztandar?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy lekcje powtórzeniowe i sprawdziany należy wliczać do puli godzin na realizację podstawy programowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jakim czasie księgowy ma obowiązek odpisać modernizację budynku jako zaniechaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jakie uprawnienia przysługują wójtowi, który w raz z końcem kadencji przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy sfinansowanie pracownikowi pobytu w sanatorium stanowi przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "przyległa ulica"?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy można zastrzec w umowie, że ustalona cena brutto nie ulega zmianie w sytuacji zmiany stawek podatków pośrednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie świadczenia z tytułu wypadku przy pracy przysługują osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy osoba zastępująca innego pracownika powinna świadczyć pracę w godzinach pracy zastępowanej osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracodawca, wystawiając delegację musi pokryć całość czy jedynie część kosztów szkoleń pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kołodziejska-Komorowska Ilona | Nieaktualne

Jaki jest termin opiniowania projektu planu finansowego szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak określić stanowisko pracy w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Na jakich zasadach zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu wypadkowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy oddelegowując pracowników do Wielkiej Brytanii należy zapewnić im brytyjską minimalną stawkę godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie wymagania powinny spełniać przyciski sterowania oburęcznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia wpływa na sposób dokonania potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem obsługi (emerytem) powinno być skonsultowane ze związkami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy prawidłowo udokumentowano sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę biura rachunkowego wystawioną na koniec miesiąca za rozliczenie miesiąca poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób skorygować faktury w sytuacji, gdy wystawione zostały przez przejętą osobę prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej ma obowiązek umożliwić wgląd do akt osobowych wychowanków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Jak wygląda wzór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w klasie specjalnej w roku szkolnym 1986?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy teren gminny, na którym funkcjonuje remiza strażacka, można uznać za teren publiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Spiżewska Magdalena | Aktualne

Kiedy podatnik może dokonać odliczenia podatku VAT wynikającego z otrzymanego duplikatu faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy przy zakupie klimatyzatora podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z zastosowaniem ustalonej proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik, który otrzymał fakturę za transport przesyłki, powinien rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

W jakim paragrafie dokonać w 2011 r. zakupu licencji programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenia za urlop za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak księgowo rozliczyć zlecenie od gminy na wykonanie sieci cieplnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy konsultantki Oriflame lub Avonu powinny odprowadzać podatek od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy właściciel kotłowni może się rozliczać z mieszkańcami występując jako osoba fizyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kuźnicki Adam | Nieaktualne

Czy odszkodowanie z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w przypadku nieodpłatnego otrzymania zestawów meblowych można ustalić ich wartość początkową i amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy spółka może skorzystać ze zwolnienia zapisanego w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy środki otrzymane przez fundację w formie darowizny mogą być przeznaczone na opłatę rachunku telefonicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy udzielone poręczenie wekslowe jest przychodem podatkowym u otrzymującego poręczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób należy opodatkować i zaksięgować nieodpłatne przekazanie książek dla szkół na Łotwie i Litwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można środki ZFŚS przekazać na utrzymanie ośrodka wczasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy kwota odsetek od nieterminowej zapłaty umorzonych wierzytelności stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy poniesione przez klub żeglarski wydatki związane z organizacją regat stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można wnosić o potrącenie z dotacji należnych PFRON odsetek czy też te odsetki trzeba wpłacić?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2010 r., Kozłowski Andrzej J. | Aktualne

Czy należy odprowadzić podatek od sprzedaży ziemi rolnej, w której posiadanie rolnik wszedł 15 lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć podstawę opłaty tzw. alkoholowej, od reklamy piwa, świadczonej przez firmę reklamową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przychody zatajone przez podatnika to przychody ze źródła nieujawnionego, czy z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy jeśli pracownik miał wypłacany ekwiwalent urlopowy, to powinny być mu naliczone koszty uzyskania i ulga podatkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować do zapłaty faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy koszty poniesione na inwestycję w przypadku jej zaniechania i sprzedaży stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób dokonywać amortyzacji środków niskocennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy w przypadku dokonania przez podmiot z USA darowizny towaru, akcyza zapłacona przez polską spółkę stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne