Pytania i odpowiedzi

Czy świadczenie pieniężne wypłacone żonie zmarłego pracownika podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo udokumentował odszkodowanie notą obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób zakwalifikować przychód ze sprzedaży części, które zostały podczas naprawy wymienione?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy przy zmianie przeznaczenia środka trwałego na towar handlowy należy skorygować całkowite dotychczasowe umorzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Do którego roku podatkowego zaliczyć podatek pobrany przez spółkę hiszpańską podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zaliczanie odsetek od zadłużenia przeterminowanego do odsetek zastrzeżonych jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jaki jest symbol KŚT dla Plotera Frezującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować należność, na którą utworzono rezerwę i która stanowi roszczenie sporne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy należy opodatkować podatkiem VAT zakup usługi ratingu, tj. oceny zdolności kredytowej jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy nabywca firmy może wykorzystać kasy fiskalne nabywanego przedsiębiorstwa, czy też powinien zakupić nowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku wynajmu przez spółkę polską mieszkania od obywatela włoskiego dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż gminie, która skorzystała z prawa pierwokupu, prawa użytkowania wieczystego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do opłaty za usługi porządkowe podczas targów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do robót budowlanych dotyczących basenu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować kwotę z pozycji V pkt 02 ZUS DRA - kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

Co oznacza w dowodzie rejestracyjnym samochodu ciężarowego oznaczenie VAT-4?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż wykupionych z leasingu samochodów osobowych po upływie 6 miesięcy, wpływa na prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy dochodzi do usługi pośrednictwa i gdzie podlega ona opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Co zrobić z nieumorzoną częścią nakładów w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jaki kurs należy zastosować do przeprowadzanej co miesiąc wyceny bankowych rachunków dewizowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jaki kod odpadu nadać dla zużytych filtrów z kabin malarskich, w których malowano farbami proszkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Nieć Anna | Aktualne

Jaki limit kwotowy wartości transakcji przelewu wierzytelności zobowiązuje do sporządzenia dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości podlega opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki przyjąć kurs do wyliczenia zapłaty jeżeli zapłata gotówką nie jest w dniu otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy gospodarstwo agroturystyczne podlega obowiązkowi rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy po zmianie przeznaczenia budynku należy przekwalifikować go do inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Jak zaksięgować dotację otrzymywaną w częściach na organizowanie szkoleń i zakup sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy można dokonać potrącenia nadpłaconych kwot z wynagrodzenia pracownika obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie skutki ma stwierdzenie w protokole powypadkowym nieprzestrzegania przez pracodawcę prawa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczyć nadpracowane godziny pracownikowi obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć przepracowane godziny nadliczbowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Gdzie należy umieszczać instrukcje stanowiskowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy spółka z o.o. nieposiadająca wpisu do KRS ma obowiązek do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakres obowiązków pracownika jest bezwzględnie wymagany przepisami prawnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Kajda Łukasz | Aktualne

Czy można wystawić fakturę VAT za pobrana opłatę skarbową od wydanej decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Czy wysokość umorzenia zobowiązania można zaliczyć na zasilenie funduszu remontowego w spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Czy nauczyciel może się domagać wyrównania wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kiedy wymagane jest przeprowadzenie certyfikacji według przepisów dyrektywy maszynowej 2006/42/WE?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy zabudowa zagrodowa może być dobrym sąsiedztwem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Bufnal Anna | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi kynoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT koszty mediów, za które płaci najemca lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcję przelewu wierzytelności pomiędzy spółkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób należy udokumentować odsprzedaż usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Według jakich zasad powstaje obowiązek podatkowy w VAT od importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Po jakim kursie przeliczyć fakturę korygującą na potrzeby VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT dokonanie darowizny ciągnika rolniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy przejmowany podmiot powinien ewidencjonować obrót za pomocą kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w związku z likwidacją środka trwałego należy skorygować VAT odliczony przy jego zakupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zwrot kwoty poręczenia za zobowiązania innej spółki stanowi przychód podatkowy spółki dokonującej poręczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może zlecać pracę w nadgodzinach, jeśli nie ma możliwości zachowania odpoczynków tygodniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić premię kwartalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy można żądać odszkodowania od projektanta na skutek błędów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Bufnal Anna | Nieaktualne