Pytania i odpowiedzi

Jak poprawnie dokonać potrącenia, z wynagrodzenia za pracę oraz z zasiłku opiekuńczego, zajęcia komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Jaka kara grozi pracodawcy za niewydzielenie palarni w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy wysokość do której dokonuje się dopłaty z ZFŚS do wczasów i "grusz" powinna być jednakowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Z jakimi stawkami amortyzacyjnymi należy przyjąć majątek do ewidencji prowadzonej na cele konsolidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Gawron Jacek | Aktualne

Jak najkorzystniej przetransferować środki finansowe przypadające na ojca i córkę do nowej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy związek zawodowy ma prawo otrzymać kserokopię protokołu z posiedzenia komisji socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem, który został przywrócony do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym z tytułu sporadycznej sprzedaży używanych książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy odsetki od zaległości podatkowych wynikających z zawyżenia amortyzacji są niższe niż ustawowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek wpisywania ręcznego dekretacji na dokumencie księgowym w sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy koszt za program księgowy powinien być proporcjonalnie rozłożony na każdą ze spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy można zwolnić pracownika, który wyczerpał okres zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie prawa i obowiązki ma osoba, która ukończyła kurs dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy należy wystawić fakturę na zaliczkę, wpłaconą na zakup autobusu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak należy traktować do wypłaty okres przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim i urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Kołowska Urszula | Nieaktualne

Co stanowi podstawę opodatkowania przy sprzedaży samochodów w systemie VAT-marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy nauczyciel może przejść na emeryturę bez rozwiązywania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy może wystąpić różnica na WF w gospodarce zasobami mieszkaniowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu najmu pomieszczeń biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy prywatne wydatki wspólników spółki jawnej mogą być ujmowane w księgach rachunkowych spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy koszt szkolenia prezesa spółki z o.o. zatrudnionego na podstawie umowy o pracę będzie jego przychodem do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować otrzymanie nieodpłatnie maszyny produkcyjnej oraz naprawę tej maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak prawidłowo ująć korektę wartości firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy mogę dochodzić należności za wykonane zlecenie chociaż nie podpisałem umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

W którym momencie należy wyksięgować z kosztów podatkowych wydatki sfinansowane dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy od wypłaty środków z konta walutowego należy naliczyć różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy w przypadku gdy kilka lat temu dokonaliśmy obniżenia stawki amortyzacji, obecnie możemy po raz kolejny to uczynić?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy po otrzymaniu mandatu na radnego gminy, dyrektor musi zrezygnować z pełnienia funkcji dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak rozliczyć w czasie wydatki na reklamę powstających lokali mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy po zmianie klasyfikacji budynku należy przenieść wartość bilansową i podatkową pozostałą do amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Do jakiego kodu odpadu zakwalifikować mieszaninę skratek, piasku i materii organicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć amortyzację części budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Kiedy należy wystawić fakturę wewnętrzną w związku z importem usługi licencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jaki zakres działań może podjąć ratownik medyczny na imprezach masowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Mare Daniel | Aktualne

Jak zaksięgować płatność zobowiązania w euro po uprzednim kupieniu waluty w kantorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób powinni prowadzić ewidencje podatnicy opodatkowani ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy sfinansowanie studiów podyplomowych pracownika, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W którym miesiącu należy ująć podatek należny z tytułu wykonanej usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracownik ma obowiązek podpisać kartę urlopową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracownikowi, który nie pozostaje w związku małżeńskim przysługuje zwolnienie od pracy, z tytułu opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT przy zakupie z Estonii koparki przez podatnika VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup leksykonu od kontrahenta ze Szwajcarii stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy usługa modyfikacji silników przez firmę niemiecką stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ nadzoru budowlanego w celu wyegzekwowania obowiązku nałożonego w decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż wykupionego z leasingu samochodu na rzecz prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatek na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników stanowi koszt podatkowy dla spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej wypłacone przez NFZ nadwykonania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy przechodząc na metodę liniową od 1 stycznia można wrócić do stawki amortyzacyjnej (wyższej) z wykazu stawek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak podatnik powinien potraktować najem biura w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak potraktować zajęcie konta bankowego przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy zwrot kosztów dojazdu kontrahentowi powinien być zawarty w wystawianej przez podatnika fakturze za usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy, dla celów bilansowych, ująć w księgach rachunkowych przeniesienie własności lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje 15% - owy dodatek za klasy łączone do godzin przepracowanych w klasach łączonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Jabłońska Monika | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaklasyfikować iPod'a?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy usługa druku wyciągów bankowych podlega zwolnieniu od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek przeprowadzania dodatkowego badania technicznego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi projektowe świadczone przez spółkę na rzecz gmin - członków związku będą zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w takiej sytuacji możliwe jest podpisanie umowy z inwestorem na pośrednictwo w obrocie tą nieruchomością?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy od przekazania biletów na koncert dla pracowników należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozumieć pojęcie "wymagalność podatku VAT"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Aktualne