Questions and answers

Czy podatnik może przechowywać w formie papierowej fakturę otrzymaną w formacie pdf?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy podatnik powinien na każdej fakturze wystawianej dla kontrahenta krajowego umieszczać kod PL?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo opodatkowuje przychody z posiadanych mieszkań w sytuacji opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy podpis elektroniczny DocuSign możemy stosować w dokumentacji kadrowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu do nauczania w zawodzie sprzedawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca winien wezwać organizację do przedłożenia uchwały w zakresie wspólnej reprezentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy projekt budowlany budynku mieszkalnego powinien zawierać projekt wewnętrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy przedsiębiorca wykonujący usługi montażu instalacji gazowej w samochodach musi rejestrować się do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy przejęcie spółki jawnej przez spółkę z o.o. w wyniku procesu łączenia powoduje konsekwencje na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy publiczna placówka oświatowa może kupić kotły do kuchni szkoły o wartości powyżej 10 000 złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy rejestrator medyczny pracujący w izbie przyjęć w szpitalu ma od 1.11. 2020 r. prawo do dodatku do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy rolnik ma prawo skorzystać z ulgi inwestycyjnej w przypadku dołączenia do wniosku umowy leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rolnik skorzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w stosunku do wiat opisanych w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sortowanie i mycie należy traktować jako proces odzysku R12?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy sporządzanie planu postępowań dotyczy również zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy sprzedaż opon i felg do samochodów oraz usługi utylizacji opon należy oznaczać kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy starosta może zgłosić sprzeciw do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli w pobliżu zlokalizowana jest sieć kanalizacyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy tereny kolejowe Tk podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy tłumaczenie instrukcji drukarki na język polski może zlecić pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy transakcje pomiędzy firmami konkubiny i konkubenta stanowią transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy trzeba skracać czas pracy pracownikom wykonującym pracę w kontakcie z substancją rakotwórczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy urlop bezpłatny młodocianego powoduje obniżenie dofinansowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy usługi nadzoru konserwatorskiego należy oznaczać kodem GTU 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy w dokumentach oznaczonych w JPK typ WEW i RO w polu nazwa kontrahenta powinno być wpisane słowo brak?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wpisy korygujące powinny być oznaczone jako WEW?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wprowadzoną zmianę systemu czasu pracy i godzin pracy należy w czasie pandemii konsultować ze związkami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy w przypadku realizacji zapisu na wypadek śmierci wszyscy zapisobiorcy powinni być obecni podczas jego realizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy w ramach posiadanej decyzji na zbieranie można przelewać odpady niebezpieczne o tym samym kodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zwrot kosztów zastępstwa procesowego powinien być udokumentowany fakturą VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Ile czasu wolnego należy udzielić pracownikowi obsługi w zamian za nadgodziny w sobotę lub niedzielę w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak długo członkowie rodziny osoby zakażonej wirusem SARS-CoV-19 z nią zamieszkujące podlegają kwarantannie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Twarowski Adam | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć organ, gdy wpłynął wniosek strony o przeprowadzenie postępowania naprawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jakie normy musi spełniać plac zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jakie przepisy regulują zasady odpisywania podręczników ze zbiorów bibliotecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaki przyjąć dochód do zasiłku rodzinnego z tytułu zakończonego urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak liczyć dochód osobie młodocianej w świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy wykazać zakup części do maszyny z AliExpress, na który nie wystawiono faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak obliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak właściwie zaklasyfikować odpady zużytych maszyn produkcyjnych z zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak wyliczyć podstawę zasiłku opiekuńczego i wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien założyć nowe akta osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy spółka powinna wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy sprzedaż lokalu może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Na jakiej podstawie organ ma orzec o rozbiórce samowolnie wybudowanego obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Na jakim druku należy wydać duplikat świadectwa szkolnego, ukończenia klasy V w 1988 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy organ podatkowy powinien wstrzymać naliczanie odsetek w przypadku opisanym w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Od kiedy są nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od którego dnia należy liczyć zmianę stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jakich okolicznościach dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne na podstawie zgodnej woli stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

W jakim czasie należy opublikować nagranie z sesji wraz z napisami w BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Karciarz Mateusz | Aktualne