Pytania i odpowiedzi

Czy osobie zainteresowanej można udostępnić dokumentację wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy pokrycie kosztów kursu prawa jazdy dla pracownika będzie korzystało ze zwolnienia z podatku i składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować ujęcie zawarcia i rozliczenia kontraktu forward?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak naliczyć pensję nauczycielowi oddelegowanemu do pracy w związkach zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jakie ważne dla finansów jednostek samorządu terytorialnego regulacje zawiera Konstytucja RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Ruśkowski Eugeniusz | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę korygującą wystawioną w styczniu, ale dotyczącą roku poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować rachunek za naprawę samochodu firmowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć umowę o dzieło zawartą z osobą niebędącą polskim rezydentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Czy konieczne jest przeprowadzenie ponowne inwentaryzacji po powrocie pracownika z chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak zaksięgować zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć rezerwy utworzone w dwóch kolejnych latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy przepisy nakładają na wójta obowiązek usunięcia wody z okresowo podtopionych działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy dopuszczalne jest prowadzenie jednego konta rozrachunki z właścicielami w przypadku małżeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy odpisy amortyzacyjne stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Do jakiej klasyfikacji rodzajowej należy zakwalifikować budynek bloków operacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT spowoduje zdemontowanie w samochodzie kratki w maju 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy otrzymaną dotację należy ująć w ewidencji przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo rozlicza eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej spłatę pożyczki przez organ założycielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Kiedy należy ująć w deklaracji VAT fakturę dotyczącą sprzedaży złomu wsadowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy każda szkoła powinna mieć wyodrębnione konto, na które przekazywane zostaną środki w ramach dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy podatnik może zapłacony ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej odliczyć od dochodów z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien skorygować fakturę z błędnie określoną podstawą opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Z jaką stawką należy refakturować usługi serwisowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

W przypadku których samochodów podatnik może odliczyć VAT od nabycia paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wniesienie aportu ze spółki z o.o. na rzecz spółki komandytowej podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości w części dotyczącej gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy w przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej możliwe jest zatrudnienie studenta na umowę cywilnoprawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co powinien zrobić podatnik w związku ze zwiększeniem ceny eksportowanych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktur dotyczących zakupu paliwa do forda Mondeo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych za dotację stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować koszty zakupu paliwa w innych państwach członkowskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo zastosować stawkę 23% za usługę obsługi muzycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z tytułu użytkowania samochodów na podstawie umowy najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT wystawić w 2011 r. refakturę za media dostarczone w grudniu 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy refakturowaniu opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu posiłków profilaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę opodatkowania w PCC w przypadku sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób spółdzielnia powinna wprowadzić podwyższone opłaty z tytułu dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy wartość zniszczonego towaru można spisać w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować zwrócone przez bank prowizje?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy umorzone odsetki stanowią przychód podatkowy dla firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy potraktować sprzedaż towaru kontrahentowi z Niemiec, który nie otrzymał jeszcze unijnego NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczać leasing operacyjny i różnice kursowe w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy dyrektywa maszynowa nr 2006/42/WE określa ściśle wymiary piktogramów na maszynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie różnych stawek podatku dla różnych miejscowości w tej samej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy emerytowany nauczyciel może być typowany do Medalu Komisji Edukacji Narodowej lub innego odznaczenia państwowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy jednostka może przelać kwotę zaliczki bezpośrednio na konto pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2013 r., Tomczyk Edward | Aktualne