Pytania i odpowiedzi

Czy kapitał zapasowy może być ujemny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy należy przechowywać aktualizację rodzinnych wywiadów środowiskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy VAT nie podlegający odliczeniu naliczony od raty leasingowej jest kosztem rodzajowym – podatki i inne opłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy można zwolnić pracownicę, która nie poinformowała zakładu pracy o decyzji orzecznika ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie wartości produkcji niezakończonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Kiedy należy wykazać przychód z tytułu reklamy zewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy pracownik w wieku 73 lata jest objęty szczególną ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Co należy wliczyć do podstawy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy zagraniczna faktura za paliwo wymaga sporządzenia faktury wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy między urlopem macierzyńskim a urlopem wychowawczym może wystąpić przerwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na zmianę stanowiska na niższe, zaproponowane przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy Zarząd Ogniska ZNP może wnioskować o dostarczenie statutu i regulaminu szkoły, wraz z jego poprzednimi wersjami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Jakie zaświadczenia wydane przez lekarzy POZ i specjalistów będą zwolnione z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Witczak Radosław | Nieaktualne

Czy usługi świadczone przez konserwatorów zabytków podlegają od 2011 r. opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy osobie zainteresowanej można udostępnić dokumentację wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy pokrycie kosztów kursu prawa jazdy dla pracownika będzie korzystało ze zwolnienia z podatku i składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować ujęcie zawarcia i rozliczenia kontraktu forward?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak naliczyć pensję nauczycielowi oddelegowanemu do pracy w związkach zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jakie ważne dla finansów jednostek samorządu terytorialnego regulacje zawiera Konstytucja RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Ruśkowski Eugeniusz | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę korygującą wystawioną w styczniu, ale dotyczącą roku poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować rachunek za naprawę samochodu firmowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć umowę o dzieło zawartą z osobą niebędącą polskim rezydentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Czy konieczne jest przeprowadzenie ponowne inwentaryzacji po powrocie pracownika z chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak zaksięgować zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć rezerwy utworzone w dwóch kolejnych latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy przepisy nakładają na wójta obowiązek usunięcia wody z okresowo podtopionych działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy dopuszczalne jest prowadzenie jednego konta rozrachunki z właścicielami w przypadku małżeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy odpisy amortyzacyjne stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Do jakiej klasyfikacji rodzajowej należy zakwalifikować budynek bloków operacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT spowoduje zdemontowanie w samochodzie kratki w maju 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy otrzymaną dotację należy ująć w ewidencji przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo rozlicza eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej spłatę pożyczki przez organ założycielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Kiedy należy ująć w deklaracji VAT fakturę dotyczącą sprzedaży złomu wsadowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy każda szkoła powinna mieć wyodrębnione konto, na które przekazywane zostaną środki w ramach dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy podatnik może zapłacony ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej odliczyć od dochodów z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien skorygować fakturę z błędnie określoną podstawą opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Z jaką stawką należy refakturować usługi serwisowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

W przypadku których samochodów podatnik może odliczyć VAT od nabycia paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wniesienie aportu ze spółki z o.o. na rzecz spółki komandytowej podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości w części dotyczącej gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy w przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej możliwe jest zatrudnienie studenta na umowę cywilnoprawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co powinien zrobić podatnik w związku ze zwiększeniem ceny eksportowanych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktur dotyczących zakupu paliwa do forda Mondeo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych za dotację stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować koszty zakupu paliwa w innych państwach członkowskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo zastosować stawkę 23% za usługę obsługi muzycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne