Pytania i odpowiedzi

Jakie skutki podatkowe powstaną w związku z przekonwertowanie pożyczki na kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

O jakim wskaźniku procentowym jest mowa w części E deklaracji PIT-28?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać faktura z Hiszpanii za wynajem lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Siennicki Tomasz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy najmie w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy firma dealerska może sprzedać wszystkie zakupione samochody używane w ramach VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki naliczyć VAT za badania histopatologiczne wykonywane zwierzętom w ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Na jakie cele mogą zostać przeznaczone środki ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na osobie fizycznej wynajmującej mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Jak należy interpretować zapis ustawy - Prawo budowlane dotyczący naliczania kar?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy do stażu pracy i nagrody jubileuszowej pracownika obsługi należy wliczyć cały okres urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokość nadpłaconego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji dla nieruchomości nabytych w drodze aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy nabycie udziałów poniżej ich wartości księgowej powoduje powstanie przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy ryczałt samochodowy ulega obniżeniu z powodu wystąpienia dni świątecznych w danym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy osoba pobierająca zasiłek stały podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy do obsługi dźwigów osobowo-towarowych o udźwigu 4 T należy posiadać uprawnienia UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jak zaksięgować różnice kursowe powstałe z wyceny bilansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak prawidłowo oznaczyć stronę postępowania w sprawie o zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić na stanowisku wicedyrektora swoją żonę - nauczycielkę tej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zakład pracy chronionej opłaca składki na Fundusz Pracy i FGŚP za osoby niepełnosprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jak należy udokumentować nieodpłatne oddanie psa stróżującego pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

W jakiej skali należy dostarczyć mapę stanowiącą załącznik do wniosku inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy po zarejestrowaniu umów w urzędzie skarbowym będzie możliwe odliczanie 100% VAT od rat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę dotyczącą sprzedaży gazety?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy młodzież gimnazjalna może podróżować autokarem w nocy podczas wycieczki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Z jaką stawką VAT podatnik powinnien sprzedawać usługi wstępu do palmiarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony z tytułu nabycia usługi kurierskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do zaliczek wpłaconej w styczniu i lutym 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Dlaczego w klasyfikacji PKWiU przy oleju kokosowym są dwie stawki VAT 5 i 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy ustalaniu zwolnienia z VAT podatnik powinien brać pod uwagę całą wartość sprzedaży czy tylko marżę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób spółka powinna wprowadzić majątek prywatyzowanego przedsiębiorstwa do ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć odsetki od zaległego zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spółka powinna od miesiąca następującego po podpisaniu umowy dzierżawy budynku, dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy dowody obrotu magazynowego wymagają korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy umowa zamiany nieruchomości między członkami rodziny wywołuje skutki podatkowe na gruncie u.p.d.o.f.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kasę można zasilić z konta rozrachunki z właścicielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy korektę kosztów można ująć w kosztach bezpośrednich na podstawie faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może mieć podpisane umowy zlecenie lub umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozdzielić dla celów CIT koszty i przychody spółki opodatkowane na zasadach ogólnych i zwolnione z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak w deklaracjach ZUS wykazać pracownika, który w okresie zwolnienia lekarskiego wykonywał pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać korekty deklaracji ZUS RCA i ZUS DRA?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy w regulaminie ZFŚS można pozbawić prawa do świadczeń pracującego małżonka pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób należy skorygować rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy członek zarządu spółki, pełniący funkcję vice prezesa zarządu podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaksięgować korektę przychodów ze sprzedaży i kosztu własnego sprzedanych wyrobów gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy odsetki od tytułów wykonawczych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy kapitał zapasowy może być ujemny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne