Pytania i odpowiedzi

Czy jeden z małżonków rolników może zarejestrować się dla celów VAT i odliczyć podatek od zakupu środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy sporządzić sprawozdanie o stanie mienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy zgodnie możliwe jest przesyłanie faktur w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka prawidłowo rozpoznaje dzień otrzymanej przedpłaty za moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakich okresach należy dokonać korekty błędnie wykazanego w deklaracji VAT importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku ustanowienia służebności gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Gdzie opodatkować polską spółkę z o.o. z siedzibą w Malezji, jeśli jej klientami są głównie Polacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik, który rozpoczął działalność w 2008 r., ma prawo do jednorazowej amortyzacji w roku 2011?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowana jest sprzedaż bukietów i wiązanek w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć tablicę informacyjno-reklamową na trwałe zamocowaną w gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego od paliwa do samochodów przeznaczonych do oddania w dzierżawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować i zaprezentować w RZiS zapłacony podatek u źródła i fakturę sprzedaży z tytułu zapłaty podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką datę dokonania operacji gospodarczej wprowadzić w przypadku księgowania faktury za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Kiedy od umowy o dzieło z 50% kosztami uzyskania przychodu należy płacić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy od usług rozprowadzania wody podatnik może zastosować stawkę 7%?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy imporcie usług ubezpieczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zorganizowanie wyjazdu zagranicznego dla strategicznych klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak udokumentować import usług finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu delegacje zagraniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy starosta podlega wyłączeniu w sprawie, w której wnioskodawcą jest zarząd powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy napad z bronią na sklep jubilerski, należy zgłosić do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nagana udzielona uczniowi została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nagana dyrektora szkoły udzielona uczniowi powinna zawierać zapis o możliwościach odwołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dyrektor może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy na podst. art. 20 ust.1 KN?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy oszacować usługi prawnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jaką decyzję powinien wydać organ wobec wniosku inwestora o bezterminowe prawo użytkowania obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Jak w informacji o warunkach zatrudnienia prawidłowo wpisać normy czasu pracy lekarza stomatologa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy radny rady gminy ma prawo uzyskać informacje na temat wysokości wynagrodzenia poszczególnych nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy dopuszczalna jest kontrola szafek pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy na usunięcie drzewa z gatunku orzech włoski potrzebne jest zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy wyjście pracownika z firmy do miasta w celu spotkań z klientami wymaga wypisania delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy potraktować wypadek przy pracy zgłoszony przez pracownika po 45 dniach od zdarzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy refakturowanie mediów przez stowarzyszenie kupców podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować darowiznę mieszkania na rzecz syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi wypłata udziałów po zmarłym udziałowcu członkowi rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy organ właściwy wierzyciela po zwrocie tytułu wykonawczego ma obowiązek ponownie go skierować do egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Na czym polega i jakie skutki w VAT niesie za sobą tzw. "fakturowanie netto"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w rozstrzyganiu sporu zbiorowego w zespole negocjacyjnym musi uczestniczyć dyrektor zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie wspólnika uzyskane z tytułu umorzenia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy szkolenia organizowane przez Urząd Dozoru Technicznego mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy w informacji podsumowującej ująć fakturę wystawioną w styczniu na dostawę towarów dokonaną w lutym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w 2011 r. można odliczyć cały VAT od nabytego w 2010 r. samochodu z kratką?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy dochodzi do naruszenia 11-godzinnego odpoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zespół muzyczny działający w ramach spółki cywilnej może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie przepisy regulują przechowywanie bloczków parafinowych i preparatów autopsyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy możliwe jest odliczenie całkowite podatku naliczonego od wydatków refakturowanych na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usługi najmu chipów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy straty na opcjach walutowych stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić aby móc odliczyć podatek naliczony z tytułu nabycia paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy kasę fiskalną należy ująć w remanencie likwidacyjnym, jeśli nie była ona zaliczona do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy różnice kursowe powstaną, gdy środki są przekazywane z rachunku bankowego do kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu wynagrodzenie płatnika podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania dochód stowarzyszenia organizującego szkolenia i konferencje dla lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu otrzymana refundacja z urzędu pracy, jeżeli przedsiębiorca rozlicza się kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób amortyzować grunt z prawem własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Szalak Michał | Aktualne