Pytania i odpowiedzi

Czy możliwe jest odliczenie całkowite podatku naliczonego od wydatków refakturowanych na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usługi najmu chipów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy straty na opcjach walutowych stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić aby móc odliczyć podatek naliczony z tytułu nabycia paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy kasę fiskalną należy ująć w remanencie likwidacyjnym, jeśli nie była ona zaliczona do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy różnice kursowe powstaną, gdy środki są przekazywane z rachunku bankowego do kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu wynagrodzenie płatnika podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania dochód stowarzyszenia organizującego szkolenia i konferencje dla lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu otrzymana refundacja z urzędu pracy, jeżeli przedsiębiorca rozlicza się kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób amortyzować grunt z prawem własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Jaka będzie okres amortyzacji i co jest kosztem uzyskania przychodów w przypadku leasingu hal przenośnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownikowi obsługi należy się nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak ustalić wynagrodzenie dla praktykanta, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym równym 110kV podlegają zgłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak należy wypełnić plan urlopów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka powinna być odległość parkingu dla samochodów ciężarowych od okien, drzwi i granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy zmiana oferty bez oznaczenia na kopercie, że jest to "zmiana" jest ważna?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Na kim spoczywa obowiązek utrzymania cieku/kanału w należytym stanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy faktura za pizzę w czasie spotkania z kontrahentem na terenie firmy jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy od płatności na rzecz hiszpańskiego udziałowca za najem urządzeń budowlanych należy potrącić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Jakie dokumenty i w jakim terminie powinni złożyć spadkobiercy, by uniknąć zapłaty podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik może amortyzować lokal stanowiący współwłasność małżonki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nieruchomość, wniesiona do prowadzonej działalności gospodarczej będzie stanowiła koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy wyliczenie średniej feryjnej jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Czy świadczenie usług pielęgniarskich w ramach działalności gospodarczej można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy koszt zakupu proszku może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy różnice kursowe z faktury wyrażonej w zł stanowią koszt lub przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób obciążyć kontrahenta za materiały, które nie zostały wykorzystane w ramach zawartej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy klub sportowy jest zwolniony z VAT z tytułu organizacji obozów szkoleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy koszt zakupu prenumeraty stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy należy wypłacić wynagrodzenie nauczycielowi nauczania indywidualnego w przypadku, kiedy dziecko choruje?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy usługi zakupione od podmiotów, które nie są podatnikami VAT, mogą być podstawą wyliczenia marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy otrzymanie dywidendy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co oznacza określenie "ujemne kapitały" w sprawozdaniu finansowym sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Pepol Marek | Aktualne

Czy przy wypłacie świadczeń w okresie przerwy w wykonywaniu pracy należy naliczyć koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo określić wykaz, w którym powinno znaleźć się kąpielisko położone w obrębie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy szkoła powinna zaliczyć nauczycielowi do stażu pracy okres aktualnego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pożyczka udzielona spółce matce przez spółkę córkę z siedzibą w Irlandii podlega oprocentowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy stanowisko czasowej pracy z komputerem na terenie magazynu może być zlokalizowane bezpośrednio pod regałami magazynowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy w wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony musi być podana przyczyna wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Jak ustalić koszt własny materiałów zużywanych w działalności usługowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak zaklasyfikować łatanie dziur w nawierzchni ulicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy przedszkole można zlikwidować w dowolnym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Wawrzeńczyk Monika | Aktualne

Jak postąpić z umowami leasingu w momencie powstania obowiązku badania sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy pracodawca może zatrudnić w swoim gospodarstwie pracownika na umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy sprzedaż mieszkania otrzymanego w drodze darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ewidencjonować w PKPiR utarg gotówkowy ze sprzedaży dokonanej bez zastosowania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne