Pytania i odpowiedzi

W jakiej wysokości i w jaki sposób należy zaksięgować kapitał podstawowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy jednostka ze 100% udziałem gminy ma obowiązek sporządzenia skonsolidowanego bilansu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy należy sporządzić protokół wypadku ucznia pobitego na terenie szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy certyfikat rezydencji w formie elektronicznej zwalnia z konieczności zapłaty podatku od usług reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy otrzymanie od fundacji darowizny środków trwałych korzysta ze zwolnienia w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki jest okres wypowiedzenia stosunku pracy pracownika w związku z likwidacją placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy komisja socjalna powinna dofinansować wypoczynek dziecka zagranicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje obrót odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak zgodnie z prawem dyrektor może upoważnić pracownika administracji do pomocy zarządzania ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie oddelegowanego do Francji pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie według stawki godzinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Ile godzin należy pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie towarów na rzecz członka rodziny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo zwiększyć koszty inwestycji o spłacone odsetki od kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Do jakiego paragrafu należy zaliczyć odprawę emerytalną byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić pracownikowi podstawę wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

W jaki sposób ustalić dochód ze sprzedaży nieruchomości przypadający na poszczególnych wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Czy przedsiębiorca powinien sporządzić PIT mimo braku kompletnych danych podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób można zmienić funkcję z zabudowy zagrodowej na mieszkalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Kamińska Anna | Aktualne

W którym okresie należy ująć fakturę korygującą za wykonaną usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik świadczący usługi na rzecz podmiotu niemieckiego musi składać deklaracje VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane są szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych - 23% czy ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy twórca aby otrzymać wynagrodzenie za sprzedane dzieło musi mieć zezwolenie na pracę w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zorganizować czas pracy kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy dodatek wyrównujący wlicza się do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dodatkową listę płac sporządzoną za ubiegły rok należy wykazać w sprawozdaniu Rb-28S?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy należy ogłosić konkurs na stanowisko głównego księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wsparcie finansowe w ramach w ramach programu Bon na innowacje stanowi przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi pomocy finansowej związanej z udziałem w turnieju sportowym z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może udzielić nauczycielowi urlopu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy nabycie usługi zakwaterowania na terenie Włoch stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinniśmy złożyć do urzędu skarbowego i KRS wraz ze sprawozdaniem finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Według jakiego kursu zaksięgować rachunkowo i podatkowo listę płac wyrażoną w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może udzielić pożyczki spółce komandytowej jako firma?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy do PKPiR wpisujemy koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów np. odsetki budżetowe, koszty upomnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu najmu maszyny kontrahentowi niemieckiemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można zwiększyć wartość początkową czasopisma?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą musi nastąpić fizyczna likwidacja firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Co powinnam zrobić jeżeli nie zgadzam się z postanowieniem sądu w sprawie przyznanych alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Kiedy należy wnieść wadium w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Machulak Grzegorz | Nieaktualne

Czy należy wysłać kancelarii prawnej akt zgonu dłużnika i informację, że dług się przedawnił?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Kiedy należy opłacić składki na ZUS oraz jak zaliczyć je do kosztów, jeśli wynagrodzenie wypłacone jest po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak powinny wyglądać księgowania wypłaty wynagrodzenia prezesowi zarządu w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy spółka może nową wartość gruntu użytkowanego wieczyście zaksięgować w ewidencji pozabilansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jakim przypadku należy sporządzić szczególną dokumentację podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć automat wrzutowy (wedingowy)?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak wykazać zobowiązanie z tytułu umowy, której termin wykonania jest nieznany?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kiedy pracodawca jest obowiązany zwrócić koszty dojazdu na pracownicze badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak dokonać waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę korygującą in minus?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć dyrektor szkoły w sytuacji bójki uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy należy wystornować błędnie wystawioną notę obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować kosz usług obcych związanych z wytworzeniem towaru handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy szkoła powinna płacić podatek od nieruchomości w przypadku wynajmu boiska szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy sprzedaż przedmiotów kolekcjonerskich należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne