Pytania i odpowiedzi

Jaką stawkę amortyzacyjną należy przyjąć dla tzw. zagęszczarki i przecinarki z osprzętem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo wprowadzić ziemię zakupioną w ramach działalności rolniczej do działalności wydobywczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Na jakich zasadach mogą rozliczać się współmałżonkowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym miesiącu ująć w PKPiR wydatek udokumentowany fakturą otrzymaną w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka stawka VAT oraz symbol PKWiU jest właściwy dla odpadów poubojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Według jakich stawek należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych w związku z budową stacji transformatorowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakim przypadku dodatnie różnice inwentaryzacyjne nie będą stanowiły przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak ustalić i opodatkować dochód likwidacyjny u wspólnika występującego ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy stypendium otrzymane przez niepełnoletnią dziecko podlega wykazaniu w zeznaniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka jest procedura rozpatrywania podania o rozłożenie na raty płatności VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy powinny być zapłacone składki ZUS i kiedy powinna zostać wysłana deklaracja do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Po jakim kursie należy zaksięgować wynagrodzenie przewodniczącego rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy nauczycielka może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy prowizja bankowa pobrana od kwoty udzielonej spółce przez udziałowca pożyczki stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinien przebiegać coroczny przegląd hydrantów zewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Czy czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika podlega wliczeniu do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy spółdzielnia poniesione nakłady powinna sfinansować z funduszu remontowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Po jakim kursie przeliczyć koszt podróży służbowej pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wypadek pracownika zmierzającego do przychodni zakładowej może być uznany za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy starosta podlega wyłączeniu w sprawie, w której jedną ze stron postępowania jest powiatowy zarząd dróg publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jakie przychody księgować opłaty za rezygnację z zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczyć zakup części zamiennych dokonany wraz z nabyciem maszyn specjalistycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nauczyciel może żądać od dyrektora odpowiedzi pisemnej w sprawie zwrotu kosztów podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak skorygować podatek od zawyżonej wypłaty zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak powinniśmy zaksięgować w 2010 r. duplikaty faktur dotyczące zakupów towarów w 2008 i 2009 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy sprzedaż hali sportowej, która nie została wprowadzona do firmy, podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik musi zapłacić VAT z tytułu sprzedaży hali sportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto ponosi odpłatność za pobyt dziecka w placówce opikuńczo-wychowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Komu i na jakich zasadach przysługuje dodatek zagraniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT wniesienie do spółki aportu materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który jest w okresie wypowiedzenia umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż towarów na angielskim portaly eBay?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy refakturowany czynsz ze spółdzielni mieszkaniowej może być zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi kulturalne świadczone przez zawodowego tancerza?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy firma może zatrudnić na podstawie umowy zlecenia kierowcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu VAT przekazanie autorowi autorskich egzemplarzy książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób zaprezentować podatek dochodowy zapłacony na Słowacji w sprawozdaniu finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Od jakiej wartości zamówienia należy dokonywać rozeznania rynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

W jakim paragrafie i jak zaksięgować zwrot przez ZUS składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na książki po 1 stycznia 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy koszty sprzedaży udziałów sp. z o.o. stanowią koszty podatkowe udziałowców - osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak opodatkować założenie spółki z o.o. przez inną spółkę i wniesienie wkładu niepieniężnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak należy amortyzować nabyty przyrząd do linii konwektorów, który nie jest samodzielnym urządzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są konsekwencje podatkowe konwersji pożyczki udzielonej przez zagraniczny podmiot na udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży biomasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Według jakiego kursu powinniśmy zaewidencjonować koszty egzaminu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w przypadku kompensaty również ma zastosowanie zwolnienie z podatku od dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dopłaty ze środków UE korzystają ze zwolnienia jak działalność rolnicza czy podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć leasing systemu telewizji przemysłowej, który zostanie zamontowany u kontrahenta leasingobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować instalację do wytwarzania pary technologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi otrzymanie przez spółkę aportu w postaci środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować opóźnione wpłaty do PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować urządzenie służące do dezynfekcji ścian?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki poniesione ze środków ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć wykonanie pomiaru przepływu ścieków na kanalizacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy opłata za wynajem lokalu za granicą na potrzeby działalności gospodarczej może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje podatkowe zakupu usług medycznych dla pracowników i dla pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien złożyć do urzędu skarbowego zakład budżetowy niepodlegający badaniu przez biegłego rewidenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować sieć wodociągową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy rozliczyć wynagrodzenie za pracę Islandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne