Pytania i odpowiedzi

Czy z dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS mogą korzystać również emeryci?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy koparkę na gąsienicach należy traktować jako pojazd wycofany z eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy od zapomogi pieniężnej należy pobrać podatek zryczałtowany w wysokości 10%?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy można zawrzeć umowę zlecenie z małżonkiem prowadzącym własną działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Kto powinien opodatkować i naliczyć odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy polisa OC i polisa AC od samochodu z kratką mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy uzupełnienia kwalifikacji przez pracownika może być przesłanką do podniesienia wynagrodzenia zasadniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo zaliczyć przychody i koszty w poniższych sytuacjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką opłatę skarbową powinien pobrać organ za wydanie decyzji o pozwoleniu na przebudowę obiektu usługowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy fracht morski z Kanady do Gdyni jest obciążony VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak obliczyć wartość początkową samochodu wprowadzonego do środków trwałych po 3 latach od momentu zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zakup od syndyka zintegrowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

W jakiej odległości od granicy z działką sąsiednią można zamontować separator substancji ropopochodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Kiedy należy opłacić VAT za samochód - w momencie płacenia zaliczek, czy po sprowadzeniu samochodu do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak najkorzystniej zbyć samochód osobowy, który jest środkiem trwałym w likwidowanej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntu rolnego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak zaksięgować sprzedaż budynków mieszkalnych, jeżeli jest problem z ustaleniem ich wartości księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

Jak należy prawidłowo rozliczyć czas pracy, jeżeli pracownik pracował w trakcie urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak stworzyć opis stanowiska pracy starszej księgowej w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy zaksięgować naliczoną karę umowną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Niemiec Renata | Aktualne

Według jakiej stawki powinna być amortyzowana kotłownia kontenerowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować i ująć w bilansie zapłaconą kwotę z tytułu umowy przedwstępnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód z tytułu umowy komisu po stronie komitenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować działalność polegającą na rozbiórce i burzeniu obiektów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zasadne jest ujęcie korekty księgowania opłat wstępnych przez konta kosztów i obrotów wewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak rozliczać refakturowanie części wydatków na inne podmioty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie dokumenty ma sporządzić spółka "wyprowadzająca" ze swojej ewidencji te środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy jest możliwa wysyłka towarów do naszego klienta bezpośrednio od sprzedawcy z pominięciem naszego magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki na zakup narzędzi wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy spółka uzyska przychód z tytułu niewykonanych zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Kto powinien otrzymać oryginał WZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób powinna udokumentować w księgach handlowych fundacji dokonanie zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy dobudowa hali magazynowo-produkcyjnej wymaga raportu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak wygląda sytuacja z zajęciem nieruchomości przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Król Arkadiusz | Aktualne

W jakiej wysokości zaksięgować zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie nauczycielowi dyplomowanemu zatrudnionemu na na 1/18 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy za teren szczególnego zagrożenia powodzią można uznać obszar dopiero po sporządzeniu map zagrożenia powodziowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób Spółka winna wyksięgować należność z księgi głównej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jaki jest tryb uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy z przepisów wynika obowiązek poświadczenia przez pracownika znajomości treści kart charakterystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie ulega przedawnieniu roszczenie o wypłatę niepodjętego zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

W jaki sposób powinna wyglądać informacja dla pracowników o stroju służbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy można zatrudnić pracownika obsługi na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż kamienicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik podatku rolnego jest zwolniony z opłaty od posiadania psa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy otrzymane odszkodowanie, w związku z awarią maszyny, generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy raty za wynajem koparki będą w całości kosztem uzyskania przychodu w działalności jednoosobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy ująć korektę in plus za rok 2010 otrzymaną w marcu 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy sprzedaż towarów przez spółkę z Polski spółce podmiotowi ze Szwajcarii może być uznana za eksport pośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż mieszkania, którego część została darowana podatnikowi przez rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Po jakim czasie nabyte mieszkanie można będzie sprzedać jako zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym miesiącu ująć w rejestrach VAT fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy posiadacz samoistny jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż działki inwestycyjnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży środka trwałego zakupionego w 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy targi, które trwają kilka dni, są usługami ciągłymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. prowadząca działalność rolniczą musi sporządzać CIT-8, skoro dochód wolny jest od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne