Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób osoba wynajmująca nieruchomość powinna rozliczyć się z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy samo wystąpienie o NIP-UE zrodzi obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie zapisy powinny być zawarte w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy nauczycielowi uczącemu na 3/18 etatu można udzielić pożyczki remontowej z ZFŚS proporcjonalnie do zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy podatek od przychodów sfinansowanych ze środków ZFŚS może być sfinansowany z tego funduszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wartość sprzedaży jednostek funduszu inwestycyjnego stanowi dochód wspólników spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy otrzymaną dotację należy zaliczyć do wpływów działalności operacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy przekazanie nieużytecznych urządzeń do unieszkodliwienia spowoduje powstanie obowiązku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką datą należy zaksięgować korektę rachunku z tytułu zawyżonej kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy powinniśmy przyjąć maszynę leasingowaną na środki trwałe i jaki kurs zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Co stanowi koszt uzyskania sprzedanych udziałów spółki z.o.o. i jak go ustalić?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinien rozliczyć się podatnik osiągający dochody z pracy najemnej z Francji i Finlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zwolnienie wynajmującego lokal z czynszu w zamian za wyremontowanie lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W którym momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty najmu lokalu biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zakup roweru, który jest przekazywany klientom dokonującym zakupu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim terminie należy złożyć do Urzędu Skarbowego sprawozdania sporządzone na dzień likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatek VAT zapłacony w Niemczech podlega odliczeniu przy sporządzaniu deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy na zajęciach "Edukacja dla bezpieczeństwa" obowiązuje podział uczniów na grupy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaki okres zatrudnienia wpisać w świadectwie pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Czy podatnik, który posiada w Hiszpanii certyfikat rezydencji, powinien w Polsce złożyć zeznanie roczne PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2 należy złożyć razem z wnioskiem o wykreślenie z KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć czas pracy kierowców zatrudnionych w Staży Granicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zaewidencjonować naliczenie odsetek od nieterminowo wpłaconych należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy organ gminy postąpił prawidłowo zmieniając adresata decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Kawecka Anna | Nieaktualne

Czy dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego wliczamy do podstawy trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Jakie skutki podatkowe w podatku VAT wystąpią w przypadku połączenie się dwóch spółek z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Gdzie powinien zapłacić podatek dochodowy obywatel Niemiec, który założył działalność gospodarczą w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy osoba dzierżawiąca od szkoły nieruchomość gruntową jest z tego tytułu podatnikiem podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2012 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód w przypadku wynajmu lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ująć w kosztach zapłatę składki za ubezpieczenie inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy można sklasyfikować oddział spółki jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można odliczyć od dochodu darowiznę na rzecz urzędu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Aktualne

Czy przesunięcie terminu spłaty pożyczki przez spółkę powoduje powstanie u niej przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy otrzymane a następnie wypłacone odszkodowanie jest odpowiednio przychodem i kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką należy amortyzować maszynę do przeładunku towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć na koniec roku nadwyżkę wynikającą z nieotrzymania faktury od dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak w księgach rachunkowych ująć zwrot odzieży bez paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zgodnie z art. 21 u.o.r. można nie podpisywać faktur sprzedaży wyrobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak należy wycenić używany komputer przekazany nieodpłatnie protokołem na rzecz straży pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę, na której kwota do zapłaty wynosi zero?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Gdzie należy płacić podatek od wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne