Pytania i odpowiedzi

Czy zapłacone przez pracodawcę za pracownika składki na ubezpieczenia społeczne, stanowią przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak należy rozumieć art. 77(5) § 4 Kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy karty przekazania odpadu są używane również w innych państwach europejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy wniosek o wydanie decyzji na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych podlega udostępnieniu osobie trzeciej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak wyliczyć dochód do opodatkowania wynikający ze sprzedaży mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo rozksięgować pod względem podatku dochodowego i VAT obrót w aptece sprzedającej refundowane leki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek VAT przekraczający 60% od rat leasingu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dodatkowe koszty podróży, zwracane przez zleceniodawcę, stanowią przychód zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w stosunku do usług związanych z odprawą celną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zapomoga wypłacona zawodniczce przez klub sportowy, stanowi dla klubu koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy udokumentować kwotę płaconą ajentowi, aby można było ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik niepedagogiczny może ubiegać się o dofinansowanie na wakacje pod gruszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy wartość transportu towarów zwiększa wartość remanentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy rozliczając się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy wystawiać rachunek do każdej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy z faktury zaliczkowej można odliczyć podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy serwer można amortyzować metodą degresywną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT zakup na terenie Belgii tarczek do tachografu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczyć wartość aportu celem opodatkowania go PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć rachunki wystawione w innej walucie niż zaliczka, a zapłacone w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak opodatkować usługi w zakresie badań klinicznych świadczone na rzecz zagranicznych podmiotów z UE i spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT nieodpłatne przekazanie nagród uczestnikiem zawodów narciarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo dotację z UE i budżetu państwa na zakup środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak udokumentować przekroczenie granicy w sytuacji, gdy transport w ramach WNT podatnik wykonuje we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki jest wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy wykazać spłatę dotacji w rachunku przepływów pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy gmina, która chce zalegalizować urządzenie wodne, jest zobowiązana do uiszczenia opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć i zaksięgować wydawane nagrody w stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

W jakim terminie należy odliczyć VAT od faktury RR, jeśli jest skompensowania w całości z należnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży owsa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży kurcząt rzeźnych, krowy, byka i mleka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie dokumenty są wymagane w celu usunięcia z ewidencji sieci wodno-kanalizacyjnej darowanej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Czy oddanie gruntu w nieodpłatne użytkowanie wywołuje skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy emeryt nieuzyskujący dochodu ze stosunku pracy może odliczyć ulgę internetową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować wynajem ciągnika rolniczego bez obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak przekształcić spółkę cywilną czterech wspólników w cztery firmy jednoosobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wartość prawa użytkowania wieczystego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy możliwe jest prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy i jej oddziału razem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje zasiłek na zagospodarowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak zaksięgować opłatę ZAiKS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jakie są wymagania techniczne dla pomieszczeń magazynowych z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany odwieźć do lekarza pracownika, który zasłabł w czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy koszt noclegu trenera, któremu zlecono przeprowadzenie szkolenia, może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można wykonywać pracę na drabinie, stojąc na niej na wysokości 2 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Z jaką datą należy ujawnić w ewidencji środków trwałych sprzedany grunt?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak powinny wyglądać księgowania produkcji niezakończonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakiego typu zagrożenia należy rozumieć poprzez zagrożenia, o których mowa w art. 22 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy spółka jawna powinna wpisywać w informacji dodatkowej sporządzanej za rok obrotowy sposób pokrycia straty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy datę rozładunku towaru można uznać za dzień powstania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakie czynności powinien podjąć organ egzekucyjny, jeśli w tytule wykonawczym błędnie podał treść obowiązku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne