Pytania i odpowiedzi

Czy można wykonywać pracę na drabinie, stojąc na niej na wysokości 2 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Z jaką datą należy ujawnić w ewidencji środków trwałych sprzedany grunt?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak powinny wyglądać księgowania produkcji niezakończonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakiego typu zagrożenia należy rozumieć poprzez zagrożenia, o których mowa w art. 22 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy spółka jawna powinna wpisywać w informacji dodatkowej sporządzanej za rok obrotowy sposób pokrycia straty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy datę rozładunku towaru można uznać za dzień powstania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakie czynności powinien podjąć organ egzekucyjny, jeśli w tytule wykonawczym błędnie podał treść obowiązku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

Jak przeksięgować saldo z tytułu różnic kursowych na wynik finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Jak należy księgować w firmie prowadzącej księgi handlowe faktury rozliczane gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy opłata za przedłużenie gwarancji podwyższa wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Na jakich zasadach należy wypłacić po śmierci pracownika wkład z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

W jakiej proporcji odliczyć podatek naliczony od WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak prawidłowo należy wykazać ubezpieczonego na raportach RCA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

W jakim wymiarze należy udzielić nauczycielowi urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy ochronie podlega projekt architektoniczny jako utwór, czy również budynek jako efekt projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Kamińska Anna | Aktualne

Kiedy należy wykazać dla celów VAT otrzymanie przedpłaty od kontrahenta z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Na jakiej podstawie skorygować ewidencję VAT w przypadku, gdy podwykonawca uchyla się od obowiązku wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT wykonywane nieodpłatnie usługi oraz przekazywanie i zużywanie nieodpłatnie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy przychody powstają w momencie wystawienia faktury, czy w momencie zakończenia usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy podatnik ma prawo dokonać odliczenia VAT z faktur na zakup towaru oraz paliwa sprzed rejestracji w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy na wniosek powiatowego urzędu pracy pracownik socjalny ma obowiązek przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy pracownik powinien napisać wniosek do pracodawcy o refundację kosztów zakupu okularów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przypis na fakturze dotyczy wszystkich usług zwolnionych z podatku VAT czy tylko usług medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dochodzi do umowy komisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła wycofanie mieszkania ze środków trwałych i dokonanie jego darowizny na rzecz córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób najlepiej przekazać jednoosobową działalność ubezpieczeniową synowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jeśli firma udostępnia pracownikowi mieszkanie musi w jakikolwiek sposób rozliczyć się z urzędem skarbowym, bądź ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi bilardu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Gdzie powinien rozliczać się podatnik polski prowadzący firmę w Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Kiedy podatnik może złożyć wniosek o zwrot VAT, który był przenoszony przez kolejne okresy rozliczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób w deklaracji VAT-7 wykazać import usług ubezpieczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy wykazać w deklaracji VAT-7, jeśli podatnik otrzymał przedpłatę za eksportowany towar w dwóch ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy odwrócenie odpisu aktualizującego będzie przychodem wolnym od podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć ugodę z dłużnikiem, jeżeli w jej wyniku wierzyciel umorzył dłużnikowi część odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zakwalifikować wydatki poniesione na budowę nowego odcinka sieci wodociągowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracownikowi można udzielić urlopu i jednocześnie zlecić pełnienie dyżuru p. poż. w domu pod telefonem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy interpretować art. 21a ust. 1a pkt 2 ustawy - Prawo budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2011 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy podest obsługowy zainstalowany na wysokości 40 cm nalezy wyposażyć w barierki ochronne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zarząd musi napisać oświadczenie, iż sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy informacja z wykonania zaleceń zespołu powypadkowego powinna być potwierdzona na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2011 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Kiedy organ prowadzący może dokonać likwidacji oddziału przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2011 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający może nabyć gotowy projekt organizacji festiwalu w trybie zamówienia z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2011 r., Machulak Grzegorz | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować koszty ubezpieczenia samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Które koszty związane z podróżami służbowymi można zakwalifikować do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przy zakupie książek można wskazać konkretne tytuły, autorów i wydawnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2011 r., Machulak Grzegorz | Nieaktualne

Czy można zatrudnić na stanowisku asystenta na czas nieokreślony, osobę która nie posiada tytułu naukowego doktora?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy niezamortyzowana wartość samochodu stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy gmina zobowiązana jest do wykonania pomieszczenia łazienki na żądanie najemcy lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie zaksięgować prawidłową kwotę faktury, jeżeli nie mamy dokumentu pierwotnego i korygującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy VAT od importu materiałów z USA podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy przychód powstały po zakończeniu działalności rodzi jakieś skutki w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne