Pytania i odpowiedzi

Czy w deklaracji VAT-UE w części E należy wykazać import usług, czy tylko ich sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien dokonać korekty deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy w zakładowym regulaminie funduszu świadczeń socjalnych można pominąć byłych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy na fakturze VAT potwierdzającej sprzedaż towaru przez spółkę polską dla spółki norweskiej można zastosować 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy w związku z otrzymaniem rabatu, podatnik może wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy umowa najmu odpłatnego z opóźnionym terminem płatności rodzi negatywne skutki w prawie podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Według jakiej wartości należy wprowadzić wyremontowany budynek do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak powinna być opodatkowana spółka jawna dwóch osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zaksięgować darowiznę towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku, gdy osoba, której przysługuje zwrot sumy depozytowej nie podaje NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można w kalkulacjach kosztów najmu lub dzierżawy uwzględniać realny stopień zużycia pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w związku z brakiem dochodu w 2009 r. podatek z remanentu likwidacyjnego będzie wynosił 0 złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy wierzytelność za bezumowne korzystanie z lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy od dochodu z samozatrudnienia można odpisać 30% diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy otrzymana od przewoźnika kwota odszkodowania stanowi przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak w PKPiR zaewidencjonować wydatki poniesione na zakup leków do apteczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy opcja sprzedaży waluty dla banku stanowi aktywa czy zobowiązania finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Pepol Marek | Aktualne

W jakiej formie może być złożony wniosek o usunięcie drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Gdzie powinna rozliczać podatek dochodowy osoba świadcząca usługi budowlane w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy zaksięgować pokrycie straty przez jednego z udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek ująć fakturę zakupu samochodu w księgach i rejestrach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Przychodem którego roku podatkowego będzie bonus wystawiony w lutym dotyczący IV kwartału roku poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie czynności należy wykonać zmieniając nazwę firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać sprostowania błędnie podanych dat roku obrotowego w RZiS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy odsetki od nieterminowej wypłaty zasiłków podlegają opodatkowaniu i od jakiej kwoty powinny być liczone?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy doradcy podatkowi mogą uwierzytelniać oraz poświadczać za zgodność z oryginałem dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy otrzymanie zwrotu części wypłaconego wynagrodzenia stanowi przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy sklasyfikować osłonę dźwiękochłonną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Od jakiego momentu należy liczyć termin na wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy zamortyzowane środek trwały należy odnotować w ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak zaksięgować odszkodowanie, które spółka musi wypłacić?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy zleceniodawca może ograniczyć prawo zleceniobiorcy do podjęcia dodatkowego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć dostawę towarów, gdy z treści faktury wynika, że VAT rozlicza nabywca usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak wystawić fakturę do oclenia, jeśli zgodnie z umową płatność następuje w 3 częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nabywcy usług świadczonych przez podmiot zagraniczny powinni rejestrować się w Polsce dla celów VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy odliczyć VAT od faktury wystawionej w styczniu, która faktycznie wpłynęła w kwietniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką wartość samochodu przyjąć do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy sprzedaż posiadanych udziałów w spółce drugiemu wspólnikowi jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wycofanie działki z zaniechaną inwestycją na potrzeby własne jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy zaewidencjonować środek trwały nieujętych dotychczas w ewidencji bilansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć trybunę dla klientów do oglądania pokazu maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy możliwe jest zorganizowanie przez księdza, pielgrzymki dla uczniów w dniu nauki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Czy nieodpłatne udostępnienie pakietów medycznych dla pracowników i ich rodzin podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy sprzedaż środka trwałego zawsze powoduje przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak należy ewidencjonować w PKPiR zakup artykułów spożywczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy przystąpieniu do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy nieodpłatne konsultacje podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wypłacane emerytowi zapomogi z ZFŚS można traktować jako zwolnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne