Pytania i odpowiedzi

Według jakiego kursu przeliczać dokonane w walucie obcej wpływy na konto firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak należy uregulować kwestię podatku VAT po likwidacji zakładu budżetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy ująć w księgach wartość płaconego depozytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jakie będą skutki podatkowe przedterminowego wykupu przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy zmiana osoby inspektora nadzoru tuż przed podpisaniem umowy ma charakter istotny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Machulak Grzegorz | Nieaktualne

Czy przy ponownym zatrudnieniu tego samego pracownika należy stworzyć dla niego nową teczkę akt osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak wykazać w raportach ZUS pracownicę, która w trakcie urlopu wychowawczego urodziła kolejne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy nauczyciel, który otrzymał wypowiedzenie, może być następnie przeniesiony do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie zakazu określonego w art. 27 ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak zgodnie z obowiązującym prawem SP ZOZ może korzystać z próbek produktów leczniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Sławatyniec Łukasz | Nieaktualne

Gdzie można znaleźć wzory nowych piktogramów substancji i ich mieszanin?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak skompensować koszty remontu z czynszem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

Jakie skutki rodzi opłacenie składki przez spółkę za wspólników niebędących pracownikami spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie są wymogi formalne odnośnie faktury zakupowej przy zastosowaniu mechanizmu "reverse charge"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Murawski Szymon | Nieaktualne

Czy w deklaracji VAT-UE w części E należy wykazać import usług, czy tylko ich sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien dokonać korekty deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy w zakładowym regulaminie funduszu świadczeń socjalnych można pominąć byłych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy na fakturze VAT potwierdzającej sprzedaż towaru przez spółkę polską dla spółki norweskiej można zastosować 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy w związku z otrzymaniem rabatu, podatnik może wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy umowa najmu odpłatnego z opóźnionym terminem płatności rodzi negatywne skutki w prawie podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Według jakiej wartości należy wprowadzić wyremontowany budynek do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak powinna być opodatkowana spółka jawna dwóch osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zaksięgować darowiznę towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku, gdy osoba, której przysługuje zwrot sumy depozytowej nie podaje NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można w kalkulacjach kosztów najmu lub dzierżawy uwzględniać realny stopień zużycia pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w związku z brakiem dochodu w 2009 r. podatek z remanentu likwidacyjnego będzie wynosił 0 złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy wierzytelność za bezumowne korzystanie z lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy od dochodu z samozatrudnienia można odpisać 30% diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy otrzymana od przewoźnika kwota odszkodowania stanowi przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak w PKPiR zaewidencjonować wydatki poniesione na zakup leków do apteczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy opcja sprzedaży waluty dla banku stanowi aktywa czy zobowiązania finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Pepol Marek | Aktualne

W jakiej formie może być złożony wniosek o usunięcie drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Gdzie powinna rozliczać podatek dochodowy osoba świadcząca usługi budowlane w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy zaksięgować pokrycie straty przez jednego z udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek ująć fakturę zakupu samochodu w księgach i rejestrach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Przychodem którego roku podatkowego będzie bonus wystawiony w lutym dotyczący IV kwartału roku poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie czynności należy wykonać zmieniając nazwę firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać sprostowania błędnie podanych dat roku obrotowego w RZiS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy odsetki od nieterminowej wypłaty zasiłków podlegają opodatkowaniu i od jakiej kwoty powinny być liczone?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy doradcy podatkowi mogą uwierzytelniać oraz poświadczać za zgodność z oryginałem dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy otrzymanie zwrotu części wypłaconego wynagrodzenia stanowi przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne