Pytania i odpowiedzi

Jak prawidłowo określić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, w sytuacji zmiany wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy certyfikat rezydencji podatkowej dla swej skuteczności może być jedynie kopią?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy zakup drzewek iglastych w celu wygłuszenia budynku stanowi bezpośredni koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Po jakim kursie księgować transakcje zakupu waluty w walutomacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy ująć w ewidencji księgowej kwoty podane w "dodatkowych informacjach" w raporcie aktuariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy można odstąpić od organizowania konkursu, chcąc zatrudnić osobę na stanowisko urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której umowa spółki nie określa wkładu wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka powinna odliczać podatek naliczony od świadczeń medycznych za rzecz pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy skarbnik powinien kontrasygnować umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy można zastosować stawkę VAT 8% na wykonanie schodów betonowych w budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od leasingowanego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszt montażu linii produkcyjnej z Japonii powiększa podstawę opodatkowania VAT importu tej maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak będzie wyglądało rozliczenie polskiego podatnika, który pracował w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji ciśnieniomierza będącego przedmiotem leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zwrot kosztów podróży służbowej zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować niezamortyzowaną wartość starej, nieużywanej już centrali telefonicznej, czy będzie stanowić kup?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy przekazanie pracownikom bonów towarowych (sfinansowanych lub nie z ZFŚS) generuje u nich przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie mogą być konsekwencje nieuregulowania należności pomiędzy podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki jest prawidłowy sposób urzędowego poświadczania zgodności dokumentów z oryginałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Czy odsetki ustawowe od nieterminowej zapłaty podatku stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować przeterminowane leki wytworzone w hurtowni leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy świadczenie urlopowe przysługuje zawsze za cały okres zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy nauczyciel mianowany, nabywa uprawnienie do wypłaty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przepisy regulują wysokość zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika na zakup okularów korygujących wzrok?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy należy dokonać korekty PIT-38 w związku z uchyleniem przez WSA indywidualnej interpretacji Ministra Finansów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Po jakim okresie stażu pracy, nauczycielowi przysługuje nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Jabłońska Monika | Aktualne

Kiedy nabywa się uprawnienia do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy wypłacona nadwyżka ponad wartość udziałów stanowi przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nieodpłatne używanie koparki, w ramach jej testowania, należy opodatkować jako nieodpłatne świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość funkcjonowania jednostki budżetowej bez kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT refakturę kosztów związanych z utrzymaniem lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT nabycie usług nauki języka na rzecz pracowników spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy dokonać kompensaty należności i zobowiązań pomiędzy kontrahentami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy należy rozliczyć VAT od usług świadczonych na rzecz instytucji Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy przekazanie nagród w postaci wycieczki w konkursie organizowanym przez podatnika podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Gawlas Daniel | Aktualne

W którym miesiącu powstał obowiązek podatkowy, jeśli faktura za naprawę samochodu wpłynęła kilka miesięcy później?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy zaświadczenia wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów tracą swoją ważność?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak udokumentować wywóz towarów, żeby móc zastosować stawkę VAT 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy w przypadku wywozu towarów z terytorium Holandii poza terytorium UE wystąpi po stronie polskiego podatnika WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakiej pozycji aktywów bilansu jednostka powinna wykazać odsetki od spłaconej przed dniem bilansowym pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy kara umowna naliczona usługodawcy w danym miesiącu może pomniejszać (w tym samym roku budżetowym) wydatki Sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej opłatę za zniesienie współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak prawidłowo wypłacać nauczycielom nagrody jubileuszowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Siwonia Anna | Aktualne

Czy zwrócenie pracownikowi 100% kwoty, za zakup okularów do pracy przy komputerze, stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy osoba wykonująca pracę na 24-godzinnym dyżurze lekarskim jest osobą pracującą w nocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Gotkowska Anna | Nieaktualne

Czy zbycie samochodu zwolnione z VAT podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Od kiedy liczy się czas efektywnej pracy podczas pełnienia tzw. dyżuru pod telefonem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Gotkowska Anna | Nieaktualne