Questions and answers

W jaki sposób należy oszacować usługi prawnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jaką decyzję powinien wydać organ wobec wniosku inwestora o bezterminowe prawo użytkowania obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Jak w informacji o warunkach zatrudnienia prawidłowo wpisać normy czasu pracy lekarza stomatologa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy radny rady gminy ma prawo uzyskać informacje na temat wysokości wynagrodzenia poszczególnych nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy dopuszczalna jest kontrola szafek pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy na usunięcie drzewa z gatunku orzech włoski potrzebne jest zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy wyjście pracownika z firmy do miasta w celu spotkań z klientami wymaga wypisania delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy potraktować wypadek przy pracy zgłoszony przez pracownika po 45 dniach od zdarzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy refakturowanie mediów przez stowarzyszenie kupców podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować darowiznę mieszkania na rzecz syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi wypłata udziałów po zmarłym udziałowcu członkowi rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy organ właściwy wierzyciela po zwrocie tytułu wykonawczego ma obowiązek ponownie go skierować do egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Na czym polega i jakie skutki w VAT niesie za sobą tzw. "fakturowanie netto"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w rozstrzyganiu sporu zbiorowego w zespole negocjacyjnym musi uczestniczyć dyrektor zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie wspólnika uzyskane z tytułu umorzenia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy szkolenia organizowane przez Urząd Dozoru Technicznego mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy w informacji podsumowującej ująć fakturę wystawioną w styczniu na dostawę towarów dokonaną w lutym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w 2011 r. można odliczyć cały VAT od nabytego w 2010 r. samochodu z kratką?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy dochodzi do naruszenia 11-godzinnego odpoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zespół muzyczny działający w ramach spółki cywilnej może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie przepisy regulują przechowywanie bloczków parafinowych i preparatów autopsyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy możliwe jest odliczenie całkowite podatku naliczonego od wydatków refakturowanych na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usługi najmu chipów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy straty na opcjach walutowych stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić aby móc odliczyć podatek naliczony z tytułu nabycia paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy kasę fiskalną należy ująć w remanencie likwidacyjnym, jeśli nie była ona zaliczona do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy różnice kursowe powstaną, gdy środki są przekazywane z rachunku bankowego do kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu wynagrodzenie płatnika podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania dochód stowarzyszenia organizującego szkolenia i konferencje dla lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu otrzymana refundacja z urzędu pracy, jeżeli przedsiębiorca rozlicza się kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób amortyzować grunt z prawem własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Jaka będzie okres amortyzacji i co jest kosztem uzyskania przychodów w przypadku leasingu hal przenośnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownikowi obsługi należy się nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak ustalić wynagrodzenie dla praktykanta, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym równym 110kV podlegają zgłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak należy wypełnić plan urlopów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka powinna być odległość parkingu dla samochodów ciężarowych od okien, drzwi i granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy zmiana oferty bez oznaczenia na kopercie, że jest to "zmiana" jest ważna?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca szkołę niepubliczną może utworzyć zespół szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Na kim spoczywa obowiązek utrzymania cieku/kanału w należytym stanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy faktura za pizzę w czasie spotkania z kontrahentem na terenie firmy jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy od płatności na rzecz hiszpańskiego udziałowca za najem urządzeń budowlanych należy potrącić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Jakie dokumenty i w jakim terminie powinni złożyć spadkobiercy, by uniknąć zapłaty podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik może amortyzować lokal stanowiący współwłasność małżonki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nieruchomość, wniesiona do prowadzonej działalności gospodarczej będzie stanowiła koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy wyliczenie średniej feryjnej jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Czy świadczenie usług pielęgniarskich w ramach działalności gospodarczej można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy koszt zakupu proszku może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy różnice kursowe z faktury wyrażonej w zł stanowią koszt lub przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób obciążyć kontrahenta za materiały, które nie zostały wykorzystane w ramach zawartej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy klub sportowy jest zwolniony z VAT z tytułu organizacji obozów szkoleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy koszt zakupu prenumeraty stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne