Questions and answers

Jak opodatkować dostawy części do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak traktować wypadek słuchacza zaocznej szkoły niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy operator obrabiarki może opuścić stanowisko pracy, nie wyłączając maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy obowiązujące przepisy zezwalają na jednoczesną obsługę przez jednego pracownika więcej niż jednej maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wyniki badań gruntowo-wodnych powinny zostać ujęte w części informacyjnej programu funkcjonalno-użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

W jaki sposób starosta powinien nadać numer zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Gall Marek | Nieaktualne

Co jaki czas należy przeprowadzać przegląd tablic elektrycznych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy zmiana przepisów może wpływać na zakres uzyskanych wcześniej uprawnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Smarż Joanna | Aktualne

W jaki sposób spółka w likwidacji powinna rozliczyć koszty ponoszone do dnia zakończenia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można skierować na dodatkowe badania lekarskie pracownika, u którego podejrzewa się chorobę psychiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy odsetki można potraktować jako koszt uzyskania dla przychodu podatkowego w postaci umorzonego kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakich zasadach należy rozliczyć czas pracy pracownika w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien mieć projektant mający opracować projekt budowlany zjazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć koszt nabycia zapasowego elementu do linii technologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy dokonać odpisu wartości towarów w drodze w przypadku wypadku przewoźnika transportującego towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu pokrycie wydatków z tytułu szkolenia dla pracowników kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy organizacje pożytku publicznego nieprowadzące działalności gospodarczej mają obowiązek składania sprawozdań do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy pożyczka udzielona w 2002 r. spółce przez jej udziałowca podlegała opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na obdarowanym w związku z otrzymaniem darowizny w wysokości 9500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki wywołuje zapłata zaległości podatkowej po złożeniu wniosku o jej umorzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaka jest stawka amortyzacji dla budynków niemieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jakiej pozycji rachunku przepływów pieniężnych ująć rozwiązanie lokaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak amortyzować formy stalowe współpracujące z liniami technologicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy refakturę kosztów poniesionych z tytułu odprawy celnej spółka powinna wykazywać w deklaracji VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jak opodatkować w VAT udzielenie premii pieniężnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak ustalić wynagrodzenie pracownika za czas szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach czynsz zapłacony z góry za 10 lat zgodnie z MSR?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy polski podatnik może odliczyć VAT od nabytego w Niemczech samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy jeden z małżonków rolników może zarejestrować się dla celów VAT i odliczyć podatek od zakupu środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy sporządzić sprawozdanie o stanie mienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy zgodnie możliwe jest przesyłanie faktur w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka prawidłowo rozpoznaje dzień otrzymanej przedpłaty za moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakich okresach należy dokonać korekty błędnie wykazanego w deklaracji VAT importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku ustanowienia służebności gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Gdzie opodatkować polską spółkę z o.o. z siedzibą w Malezji, jeśli jej klientami są głównie Polacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik, który rozpoczął działalność w 2008 r., ma prawo do jednorazowej amortyzacji w roku 2011?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowana jest sprzedaż bukietów i wiązanek w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć tablicę informacyjno-reklamową na trwałe zamocowaną w gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego od paliwa do samochodów przeznaczonych do oddania w dzierżawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować i zaprezentować w RZiS zapłacony podatek u źródła i fakturę sprzedaży z tytułu zapłaty podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką datę dokonania operacji gospodarczej wprowadzić w przypadku księgowania faktury za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Kiedy od umowy o dzieło z 50% kosztami uzyskania przychodu należy płacić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy od usług rozprowadzania wody podatnik może zastosować stawkę 7%?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy imporcie usług ubezpieczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zorganizowanie wyjazdu zagranicznego dla strategicznych klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak udokumentować import usług finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu delegacje zagraniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy starosta podlega wyłączeniu w sprawie, w której wnioskodawcą jest zarząd powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy napad z bronią na sklep jubilerski, należy zgłosić do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nagana udzielona uczniowi została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nagana dyrektora szkoły udzielona uczniowi powinna zawierać zapis o możliwościach odwołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dyrektor może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy na podst. art. 20 ust.1 KN?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne