Pytania i odpowiedzi

Jak należy zaksięgować i ująć w bilansie zapłaconą kwotę z tytułu umowy przedwstępnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód z tytułu umowy komisu po stronie komitenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować działalność polegającą na rozbiórce i burzeniu obiektów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zasadne jest ujęcie korekty księgowania opłat wstępnych przez konta kosztów i obrotów wewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak rozliczać refakturowanie części wydatków na inne podmioty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie dokumenty ma sporządzić spółka "wyprowadzająca" ze swojej ewidencji te środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy jest możliwa wysyłka towarów do naszego klienta bezpośrednio od sprzedawcy z pominięciem naszego magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki na zakup narzędzi wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy spółka uzyska przychód z tytułu niewykonanych zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Kto powinien otrzymać oryginał WZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób powinna udokumentować w księgach handlowych fundacji dokonanie zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy dobudowa hali magazynowo-produkcyjnej wymaga raportu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak wygląda sytuacja z zajęciem nieruchomości przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Król Arkadiusz | Aktualne

W jakiej wysokości zaksięgować zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie nauczycielowi dyplomowanemu zatrudnionemu na na 1/18 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy za teren szczególnego zagrożenia powodzią można uznać obszar dopiero po sporządzeniu map zagrożenia powodziowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób Spółka winna wyksięgować należność z księgi głównej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jaki jest tryb uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy z przepisów wynika obowiązek poświadczenia przez pracownika znajomości treści kart charakterystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie ulega przedawnieniu roszczenie o wypłatę niepodjętego zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

W jaki sposób powinna wyglądać informacja dla pracowników o stroju służbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy można zatrudnić pracownika obsługi na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż kamienicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik podatku rolnego jest zwolniony z opłaty od posiadania psa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy otrzymane odszkodowanie, w związku z awarią maszyny, generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy raty za wynajem koparki będą w całości kosztem uzyskania przychodu w działalności jednoosobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy ująć korektę in plus za rok 2010 otrzymaną w marcu 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy sprzedaż towarów przez spółkę z Polski spółce podmiotowi ze Szwajcarii może być uznana za eksport pośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż mieszkania, którego część została darowana podatnikowi przez rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Po jakim czasie nabyte mieszkanie można będzie sprzedać jako zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym miesiącu ująć w rejestrach VAT fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy posiadacz samoistny jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż działki inwestycyjnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży środka trwałego zakupionego w 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy targi, które trwają kilka dni, są usługami ciągłymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. prowadząca działalność rolniczą musi sporządzać CIT-8, skoro dochód wolny jest od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną należy przyjąć dla tzw. zagęszczarki i przecinarki z osprzętem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo wprowadzić ziemię zakupioną w ramach działalności rolniczej do działalności wydobywczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Na jakich zasadach mogą rozliczać się współmałżonkowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym miesiącu ująć w PKPiR wydatek udokumentowany fakturą otrzymaną w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka stawka VAT oraz symbol PKWiU jest właściwy dla odpadów poubojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Według jakich stawek należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych w związku z budową stacji transformatorowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakim przypadku dodatnie różnice inwentaryzacyjne nie będą stanowiły przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak ustalić i opodatkować dochód likwidacyjny u wspólnika występującego ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy stypendium otrzymane przez niepełnoletnią dziecko podlega wykazaniu w zeznaniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka jest procedura rozpatrywania podania o rozłożenie na raty płatności VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy powinny być zapłacone składki ZUS i kiedy powinna zostać wysłana deklaracja do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Po jakim kursie należy zaksięgować wynagrodzenie przewodniczącego rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy nauczycielka może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy prowizja bankowa pobrana od kwoty udzielonej spółce przez udziałowca pożyczki stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinien przebiegać coroczny przegląd hydrantów zewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Czy czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika podlega wliczeniu do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy spółdzielnia poniesione nakłady powinna sfinansować z funduszu remontowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Po jakim kursie przeliczyć koszt podróży służbowej pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wypadek pracownika zmierzającego do przychodni zakładowej może być uznany za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy starosta podlega wyłączeniu w sprawie, w której jedną ze stron postępowania jest powiatowy zarząd dróg publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jakie przychody księgować opłaty za rezygnację z zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczyć zakup części zamiennych dokonany wraz z nabyciem maszyn specjalistycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nauczyciel może żądać od dyrektora odpowiedzi pisemnej w sprawie zwrotu kosztów podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak skorygować podatek od zawyżonej wypłaty zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne