Questions and answers

Czy z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług po stronie świadczącego usługę powstanie opodatkowany przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2010 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Do jakiego paragrafu analitycznego zaklasyfikować zakup leków i środków opatrunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2010 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do wymiennika przeponowego rurowego (KŚT 465)?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie znaczenie dla prowadzenia akt osobowych ma zatrudnienie pracownika na drugą umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2010 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak naliczyć urlop dla radcy prawnego zatrudnionego na 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak powinien postąpić podatnik, u którego podczas kontroli wykryto błąd w postaci zaniżenia podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2010 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT dostawę towarów do magazynu konsygnacyjnego na terenie Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2010 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za miesiąc, w którym pracownik korzystał z urlopu i chorował?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jak zakwalifikować według KŚT zespół urządzeń budowlanych do zsypu gruzu wraz w wciągarką?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kiedy powstaną różnice kursowe w przypadku rozliczeń z zagranicznymi kontrahentami?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Co należy zrobić gdy okazało się, i...z sieć wodociągowa, którą utrzymuje spółka nie jest jej własnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Co oznacza "naruszona sprawność organizmu" w ustawie o rencie socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Czy komornik ma prawo żądać opłaty skarbowej za wykonanie wyroku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy komornik może zająć środki zgromadzone w II i III filarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Powroźnik Filip | Aktualne

Czy kwota dotacji otrzymana przed rozpoczęciem działalności gosp. powinna byc opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Mięsok Anna | Nieaktualne

Czy można zawrzeć z pracownikiem umowę przewidującą zwrot kosztów szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Kuba Magdalena | Nieaktualne

Czy otrzymanie dotacji na pokrycie kosztów targów w Rumunii należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi obsługi nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy przewodniczącym komisji przetargowej może być pracownik Działu Zamówień Publicznych u Zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości spółce, w której jej właściciele są udziałowcami będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zwolnienie lekarskie przesuwa termin urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Czy zwrot wadium wpłaconego do przetargu powinien być pomniejszony o opłatę bankową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Robaczyński Tomasz | Nieaktualne

Ile kosztuje prowadzenie postępowania egzekucyjnego dla wierzyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Powroźnik Filip | Aktualne

Jaka jest opłata od wniosku o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Jaką stawką amortyzować rozdrabniacz do ziarna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką wartość powinien wykazać w spisie z natury podatnik, który wyprzedał wszystkie towary handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak brzmi definicja terenu zabudowanego i niezabudowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jakie formularze obowiązują przy dokumentowaniu wypadku w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jaki jest termin na złożenie wniosku o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Jak powinny przebiegać księgowania wyceny wstępnej i wyceny na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć ekwiwalent za urlop pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć prawidłowo na gruncie VAT zwrot nakładów poniesionych na ulepszenie obcego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup bazy i roczny abonament VGK?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Jak zaksięgować zakupiony budynek i użytkowanie wieczyste gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Kiedy zdarzenie można uznać za wypadek powstały przy wykonywaniu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Po jakim kursie wycenić uruchomienie kredytu w księgach rachunkowych i jak wycenić zapłatę w EUR za ciąg produkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

W jakim terminie należy wypłacić wynagrodzenie pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W jaki sposób należy obciążyć pracowników kosztami parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W którym momencie rozliczyć koszty powstałe w związku z realizowaniem inwestycji budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy i kiedy powstaje przychód z tytułu korzyści wynikających z ujemnej wartości firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy komisja socjalna ma prawo wglądu do informacji otrzymanych przez pracodawcę od pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można amortyzować budynek, który na podstawie aktu notarialnego jest przeznaczony do generalnego remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zwiększyć wartość początkową środka trwałego o koszty modernizacji nieprzekraczające kwoty 3500?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może zatrudniać pracowników ośrodka sportu i rekreacji w dni ustawowo wolne od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy wytwórca nowej mieszaniny zobowiązany jest do sporządzenia karty charakterystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy zakład zlokalizowany na terenie ekonomicznej strefy przemysłowej musi dotrzymać standardy jakości środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne