Questions and answers

Jak przekształcić spółkę cywilną czterech wspólników w cztery firmy jednoosobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wartość prawa użytkowania wieczystego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy możliwe jest prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy i jej oddziału razem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje zasiłek na zagospodarowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak zaksięgować opłatę ZAiKS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jakie są wymagania techniczne dla pomieszczeń magazynowych z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany odwieźć do lekarza pracownika, który zasłabł w czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie dokumenty należy przedłożyć w ogłoszeniu wójta o konkursie na dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy koszt noclegu trenera, któremu zlecono przeprowadzenie szkolenia, może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można wykonywać pracę na drabinie, stojąc na niej na wysokości 2 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Z jaką datą należy ujawnić w ewidencji środków trwałych sprzedany grunt?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak powinny wyglądać księgowania produkcji niezakończonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakiego typu zagrożenia należy rozumieć poprzez zagrożenia, o których mowa w art. 22 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy spółka jawna powinna wpisywać w informacji dodatkowej sporządzanej za rok obrotowy sposób pokrycia straty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy datę rozładunku towaru można uznać za dzień powstania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakie czynności powinien podjąć organ egzekucyjny, jeśli w tytule wykonawczym błędnie podał treść obowiązku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

Jak przeksięgować saldo z tytułu różnic kursowych na wynik finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Jak należy księgować w firmie prowadzącej księgi handlowe faktury rozliczane gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy opłata za przedłużenie gwarancji podwyższa wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Na jakich zasadach należy wypłacić po śmierci pracownika wkład z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

W jakiej proporcji odliczyć podatek naliczony od WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak prawidłowo należy wykazać ubezpieczonego na raportach RCA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

W jakim wymiarze należy udzielić nauczycielowi urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy ochronie podlega projekt architektoniczny jako utwór, czy również budynek jako efekt projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Kamińska Anna | Aktualne

Kiedy należy wykazać dla celów VAT otrzymanie przedpłaty od kontrahenta z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Na jakiej podstawie skorygować ewidencję VAT w przypadku, gdy podwykonawca uchyla się od obowiązku wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT wykonywane nieodpłatnie usługi oraz przekazywanie i zużywanie nieodpłatnie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy przychody powstają w momencie wystawienia faktury, czy w momencie zakończenia usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy podatnik ma prawo dokonać odliczenia VAT z faktur na zakup towaru oraz paliwa sprzed rejestracji w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy na wniosek powiatowego urzędu pracy pracownik socjalny ma obowiązek przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy pracownik powinien napisać wniosek do pracodawcy o refundację kosztów zakupu okularów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przypis na fakturze dotyczy wszystkich usług zwolnionych z podatku VAT czy tylko usług medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dochodzi do umowy komisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła wycofanie mieszkania ze środków trwałych i dokonanie jego darowizny na rzecz córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób najlepiej przekazać jednoosobową działalność ubezpieczeniową synowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jeśli firma udostępnia pracownikowi mieszkanie musi w jakikolwiek sposób rozliczyć się z urzędem skarbowym, bądź ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi bilardu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Gdzie powinien rozliczać się podatnik polski prowadzący firmę w Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Kiedy podatnik może złożyć wniosek o zwrot VAT, który był przenoszony przez kolejne okresy rozliczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób w deklaracji VAT-7 wykazać import usług ubezpieczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy wykazać w deklaracji VAT-7, jeśli podatnik otrzymał przedpłatę za eksportowany towar w dwóch ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy odwrócenie odpisu aktualizującego będzie przychodem wolnym od podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć ugodę z dłużnikiem, jeżeli w jej wyniku wierzyciel umorzył dłużnikowi część odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zakwalifikować wydatki poniesione na budowę nowego odcinka sieci wodociągowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracownikowi można udzielić urlopu i jednocześnie zlecić pełnienie dyżuru p. poż. w domu pod telefonem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy interpretować art. 21a ust. 1a pkt 2 ustawy - Prawo budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2011 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy podest obsługowy zainstalowany na wysokości 40 cm nalezy wyposażyć w barierki ochronne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zarząd musi napisać oświadczenie, iż sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy informacja z wykonania zaleceń zespołu powypadkowego powinna być potwierdzona na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2011 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Kiedy organ prowadzący może dokonać likwidacji oddziału przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2011 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne