Questions and answers

Na jakich zasadach członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Od kiedy naliczane są odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Na jakim formularzu PIT należy rozliczyć wspólnika spółki jawnej za prowadzenie spraw spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakim sprawozdaniu należy wykazać kredyt zaciągnięty na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy udzielony rabat może stanowić koszt uzyskania przychodu, a dla nabywcy przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można zastosować stawkę VAT 8% dla usług konserwacji, napraw zestawów hydroforowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wartość prezentów, gratisów, czy też wygranych podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych oraz podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć pod względem podatkowym usługi wykonywane pro bono?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt wynajmu samochodu w kwocie brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jednostka może zaliczyć podatek VAT do kosztów uzyskania przychodów w dowolnym roku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka może podwyższyć stawki amortyzacyjne do wysokości wynikającej z wykazu stawek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać autorskie prawa majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakich zasadach można opodatkować przychody z najmu mieszkania uzyskiwane tylko przez 1 z właścicieli mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować w PKPiR refakturę, która jest alokacją kosztów wspólnego przedsięwzięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak wyegzekwować od wnioskodawców obowiązek przedstawienia protokołów posadzenia nowych drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy prawidłowe będzie wystawienie noty obciążeniowej dla kontrahenta za anulowanie zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć lokal znajdujący się w 80-letniej kamienicy i jaką stawkę amortyzacji przyjąć?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszt opłaty PCC-3 można uznać za koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Domański Zbigniew | Aktualne

Jakie skutki w VAT niesie obciążenie kosztami produkcji dokonywane w związku z WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie makiety podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy bezpłatne otrzymanie i dalsze przekazanie atrapy urządzenia stanowi przychód podatkowy firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy od faktury za wydanie zaświadczenia lekarskiego można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować VAT czarter jachtów za granicą oraz organizowanie zagranicznych rejsów żeglarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy prowadzenie przez pracownika spółki cywilnej może stanowić naruszenie zakazu konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy rolnik może odliczyć VAT od faktury na czynności notarialne i wypisy aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownik na urlopie bezpłatnym ma prawo do świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zagubioną fakturę z kwietnia, można zaliczyć do kosztów grudnia w kwocie brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zapłacone przez pracodawcę za pracownika składki na ubezpieczenia społeczne, stanowią przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak należy rozumieć art. 77(5) § 4 Kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy karty przekazania odpadu są używane również w innych państwach europejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy wniosek o wydanie decyzji na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych podlega udostępnieniu osobie trzeciej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak wyliczyć dochód do opodatkowania wynikający ze sprzedaży mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo rozksięgować pod względem podatku dochodowego i VAT obrót w aptece sprzedającej refundowane leki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek VAT przekraczający 60% od rat leasingu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dodatkowe koszty podróży, zwracane przez zleceniodawcę, stanowią przychód zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w stosunku do usług związanych z odprawą celną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zapomoga wypłacona zawodniczce przez klub sportowy, stanowi dla klubu koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy udokumentować kwotę płaconą ajentowi, aby można było ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik niepedagogiczny może ubiegać się o dofinansowanie na wakacje pod gruszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy wartość transportu towarów zwiększa wartość remanentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy rozliczając się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy wystawiać rachunek do każdej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy z faktury zaliczkowej można odliczyć podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy serwer można amortyzować metodą degresywną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT zakup na terenie Belgii tarczek do tachografu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczyć wartość aportu celem opodatkowania go PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć rachunki wystawione w innej walucie niż zaliczka, a zapłacone w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne