Questions and answers

Gdzie należy umieszczać instrukcje stanowiskowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi kynoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie skutki ma stwierdzenie w protokole powypadkowym nieprzestrzegania przez pracodawcę prawa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT dokonanie darowizny ciągnika rolniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki kod odpadu nadać dla zużytych filtrów z kabin malarskich, w których malowano farbami proszkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Nieć Anna | Aktualne

Jaki limit kwotowy wartości transakcji przelewu wierzytelności zobowiązuje do sporządzenia dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki przyjąć kurs do wyliczenia zapłaty jeżeli zapłata gotówką nie jest w dniu otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak podatnik powinien udokumentować wydanie bonów towarowych w ramach umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT koszty mediów, za które płaci najemca lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak rozliczyć nadpracowane godziny pracownikowi obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć przepracowane godziny nadliczbowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję przelewu wierzytelności pomiędzy spółkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak zaksięgować dotację otrzymywaną w częściach na organizowanie szkoleń i zakup sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Kiedy wymagane jest przeprowadzenie certyfikacji według przepisów dyrektywy maszynowej 2006/42/WE?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Po jakim kursie przeliczyć fakturę korygującą na potrzeby VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Według jakich zasad powstaje obowiązek podatkowy w VAT od importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy udokumentować odsprzedaż usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

W którym momencie powinny być ujmowane wynagrodzenia bezpośrednio związane z wykonaniem usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy dyrektorowi szkoły należy się ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej ma obowiązek umożliwić wgląd do akt osobowych wychowanków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien pozwolić na kontakt z dzieckiem ojcu, który ma ograniczone prawa rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy komornik może zająć rachunek bankowy prowadzony przez wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Powroźnik Filip | Aktualne

Czy konsultantki Oriflame lub Avonu powinny odprowadzać podatek od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy koszt wynajmu parkingu pod domem członka zarządu może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy kwota odsetek od nieterminowej zapłaty umorzonych wierzytelności stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy lekcje powtórzeniowe i sprawdziany należy wliczać do puli godzin na realizację podstawy programowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy można środki ZFŚS przekazać na utrzymanie ośrodka wczasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zastrzec w umowie, że ustalona cena brutto nie ulega zmianie w sytuacji zmiany stawek podatków pośrednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy oddelegowując pracowników do Wielkiej Brytanii należy zapewnić im brytyjską minimalną stawkę godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy osoba zastępująca innego pracownika powinna świadczyć pracę w godzinach pracy zastępowanej osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy podatnik, który otrzymał fakturę za transport przesyłki, powinien rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego związanego z inwestycją w obcych środkach trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy poniesione przez klub żeglarski wydatki związane z organizacją regat stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca, wystawiając delegację musi pokryć całość czy jedynie część kosztów szkoleń pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kołodziejska-Komorowska Ilona | Nieaktualne

Czy prawidłowo udokumentowano sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy przedszkole może posiadać swój sztandar?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy przy zakupie klimatyzatora podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z zastosowaniem ustalonej proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem obsługi (emerytem) powinno być skonsultowane ze związkami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy sfinansowanie pracownikowi pobytu w sanatorium stanowi przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu faktura wystawiona przez prawnika z tytułu wykonanych usług prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy środki otrzymane przez fundację w formie darowizny mogą być przeznaczone na opłatę rachunku telefonicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy teren gminny, na którym funkcjonuje remiza strażacka, można uznać za teren publiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Spiżewska Magdalena | Aktualne

Czy udzielone poręczenie wekslowe jest przychodem podatkowym u otrzymującego poręczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy właściciel kotłowni może się rozliczać z mieszkańcami występując jako osoba fizyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kuźnicki Adam | Nieaktualne

Czy w przypadku nieodpłatnego otrzymania zestawów meblowych można ustalić ich wartość początkową i amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia wpływa na sposób dokonania potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jakie świadczenia z tytułu wypadku przy pracy przysługują osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jakie uprawnienia przysługują wójtowi, który w raz z końcem kadencji przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jakie wymagania powinny spełniać przyciski sterowania oburęcznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaki jest termin opiniowania projektu planu finansowego szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak księgowo rozliczyć zlecenie od gminy na wykonanie sieci cieplnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "przyległa ulica"?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Jak określić stanowisko pracy w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenia za urlop za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wygląda wzór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w klasie specjalnej w roku szkolnym 1986?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę biura rachunkowego wystawioną na koniec miesiąca za rozliczenie miesiąca poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez podmioty powiązane mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy podatnik może dokonać odliczenia podatku VAT wynikającego z otrzymanego duplikatu faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Kiedy spółka może skorzystać ze zwolnienia zapisanego w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na jakich zasadach zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu wypadkowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne