Questions and answers

Jak należy ująć w planie rocznym zakładu budżetowego odpis amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczyć opłacenie zaległych składek wraz z odsetkami za byłych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2010 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

Czy architekt może pełnić nadzór autorski, jeśli zawiesił swoje członkostwo w Izbie Architektów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy do celów podatkowych należy rozliczyć wpłatę na część opodatkowaną i część wyłączoną z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

Czy do kierowcy można stosować przerywany system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy kierownik gospodarczy przedszkola podlega ocenie kwalifikacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy kwotę odpisu na ZFŚS należy zaokrąglać do kwoty planu finansowego jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy można rozliczyć pracowników za korzystanie z telefonów służbowych wystawiając notę obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy zwrócić podatek VAT od środka trwałego i skorygować go na deklaracji VAT-7

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy na zawody sportowe można wysłać pracownika w ramach podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy podatek naliczony w fakturach zakupu materiałów i usług do budowy obory może być odliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik może zastosować stawkę 7% przy odsprzedaży krzeseł schodowych bezpośrednio osobom niepełnosprawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo stosuje stawkę 7% na usługi wywozu odpadów na wysypisko i opłatę środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż 6 niezabudowanych działek budowlanych będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy sprzedaż skór norek podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy uległ zmianie termin składania deklaracji VAT-7 lub deklaracji kwartalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego podlega akcyzie i czy akcyza wchodzi do podstawy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką amortyzować zakupioną bramkę Voip GSM Ateus Voice Blue 4GSM?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do remontu balustrady tarasu w budynku mieszkalnym, należącym do nadleśnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są wymagania dotyczące pomiarów instalacji elektrycznej w obiektach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego na nabycie udziałów i podwyższenie kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powiadomić wykonawców o odrzuceniu oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Na jakich zasadach będzie liczona emerytura dla nauczycieli, którzy wnioski o emeryturę złożą po 60 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Sender Magdalena | Aktualne

Na jakim druku oraz w jakim terminie wspólnicy powinni zapłacić podatek dochodowy od wynagrodzenia za umorzone udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób można wzmocnić w Polsce standardy etyczne pracy lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Hartman Jan | Aktualne

W którym momencie powstał przychód podatkowy dla spółki z tytułu eksportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedać grunty orne kupione od rolników w 1987 r. pod budowę nowego zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dotacje otrzymane od Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa są przychodem podatkowym w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Czy jednostka sektora finansów publicznych może odliczyć stratę na działalności statutowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pokrycie kosztów szkolenia BHP praktykanta stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy premię motywacyjną wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy są opodatkowane nagrody rzeczowe otrzymane przez zwycięzców w konkursie o miano najlepszego kierowcy sił zbrojnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy uczeń pełnoletni, pobierający naukę w szkole kształcącej w systemie zaocznym, ma prawo otrzymywać alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy właściciel może domagać się od sąsiada odszkodowania za nieuzasadnione wstrzymywanie prac inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Jackowski Szymon | Nieaktualne

Czy wymianę dachu należy uznać za remont czy ulepszenie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Gdzie pracodawca powinien umieszczać instrukcje stanowiskowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jaka będzie stawka amortyzacji dla lokalu mieszkalnego kupionego na rynku wtórnym stanowiącego odrębną nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować w spółce zakup kompletów pościelowych, jeżeli wydatek został sfinansowany ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości, otrzymanej w wyniku podziału majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak pobrać zaległe składki pracownikom i jak je wykazać w PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy podczas dyżuru nocnego w aptece?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak wygląda kwestia amortyzacji nieruchomości po śmierci jednego ze wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co zrobić w sytuacji, kiedy pracownik składa wniosek urlopowy po terminie naliczonych wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy "grodze" wykonane w lesie jest robotą budowlaną i podlega ustawie - Prawo budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy darowizna pieniężna przekazana na rzecz Związku Chórów i Orkiestr może zostać odliczona od dochodu osoby prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszt umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego będzie kosztem usługi obcej czy kosztem ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy można utracić status małego podatnika w trakcie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów reprezentacji i reklamy przekazanie mebli kontrahentowi zagranicznemu jako eksponaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy należy złożyć korektę deklaracji z której będzie wynikała nadpłata podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy nauczycielowi mianowanemu przysługuje odprawa 6 - miesięczna z tytułu zmniejszenia liczby godzin w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy niezakupienie asyst należy potraktować jak świadczenia nieodpłatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy osobie tymczasowo aresztowanej należy zawiesić prawo do zasiłku celowego z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy podatnik właściwie wystawił fakturę z tytułu usługi faktoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy postanowienie o przekazaniu sprawy według właściwości powinno być wydane wobec organu właściwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2010 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne