Questions and answers

Czy dofinansowanie wycieczki dla osób, które nie złożyły oświadczeń o dochodach jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może w ciągu roku zmienić angaż nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy gmina jest odpowiedzialna za numerację lokali mieszkalnych w budynkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kuźnicki Adam | Aktualne

Czy jest możliwość by księgi rachunkowe oddziału były prowadzone przez firmę macierzystą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy koszty zmienne czesnego można bezpośrednio kwalifikować w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy można cofnąć oświadczenie woli podatnika w kwestii podpisania protokołu po kontroli podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można prosić nauczyciela o zwrot nadpłaconej zapomogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy można zaksięgować w koszty uzyskania przychodów duplikat faktury otrzymany w listopadzie 2010 r., a dotyczący 2007 r. i 2008 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można zmienić termin umowy na świadczenia jednorazowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy nabywca odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa w upadłości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nadzór inwestorski może wykonywać jedynie osoba fizyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Czy nagroda jubileuszowa powinna być zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel spełnia wymagania na stanowisko dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy pismo o nabyciu nagrody jubileuszowej może być sporządzone z datą, która wypada w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy podmiot będący współorganizatorem konferencji może odliczyć VAT z faktur dot. jej organizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może rozwiązać układ zbiorowy pracy i wprowadzić regulamin wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy przychody instytutu badawczego uzyskane z działalności gospodarczej podlegają zwolnieniu z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy przenoszeniu bazy danych do programu muszę przenieść tylko te środki, które aktualnie znajdują się na stanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy rodzic dziecka ma prawo zakazać dyrektorowi udzielania informacji o stanie zdrowia dziecka jego dziadkom?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy sprzedaż towarów poniżej ich wartości rynkowej może zostać zakwestionowana przez organy podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy stypendium, którego zasady przyznania określił dyrektor szkoły, stanowi przychód zwolniony z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy VAT od rat leasingowych należy odliczać w miesiącu otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wartość cła zapłaconego przez sponsora należy wykazywać w przychodach spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Do jakich kosztów rodzajowych zakwalifikować odprawy: emerytalną i rentową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Do jakiego organu należy zgłosić uruchomienie kotłowni o mocy cieplnej 2.96 MW?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Gall Marek | Nieaktualne

Gdzie należy opodatkować usługi pomocnicze do targów i wystaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Siennicki Tomasz | Aktualne

Jak amortyzować komputery w przypadku ich odłączenia od środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaka powinna być podstawa naliczenia nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak często należy przeprowadzać inwentaryzację stołówki (magazynu żywnościowego)?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Jaki dzień jest dniem nabycia prawa do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie powinien mieć kwalifikacje główny księgowy w sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakie są metody wyznaczania kwoty przychodu z tytułu korzystania przez pracowników z samochodów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są ograniczenia w obrocie gotówką pomiędzy firmami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi dla uczelni ulokowanie środków pieniężnych w funduszach inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zawarcie umowy użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym pociąga za sobą sprzedaż udziałów w spółce kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki wywołuje niewypłacenie w terminie dywidendy przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakimi dokumentami wprowadzić na stan spółki jawnej środki trwałe będące własnością jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy dokonywać rozliczenia kwot zwracanych przez pracowników za parking?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak należy zaktualizować wartość wkładu do spółki z o.o. w postaci nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku gdy nagroda jubileuszowa powinna być wypłacona wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Jak potraktować podatkowo i księgowo koszt operatu szacunkowego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Jak powinien postąpić dyrektor szkoły po wypadku jednego z uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać prawidłowo ułożony plan kont wspólnoty mieszkaniowej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak prawidłowo naliczyć kierowcy dietę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo przeliczyć trzynastkę, uwzględnioną przy obliczaniu wynagrodzenia za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę korygującą zwiększającą wartość eksportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć nakłady na wynajmowany lokal, jeśli wcześniej ich koszt ponosił właściciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż lokalu, przed upływem 6 lat od dnia wycofania z ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup oprzyrządowania, które jest użyteczne w przypadku podłączenia go do innej maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak wycenić i przyjąć na magazyn wyremontowane maszyny-elektrośmieci skupowane przez Spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować koszty aktu notarialnego, tłumaczenia dokumentów oraz rejestracji w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Jak zaklasyfikować środki trwałe nabyte na użytek uzdrowiska SPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować dotację z działania 8.1?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy konieczne jest wprowadzenie dokumentów obrotu magazynowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Kto nadzoruje pracę nauczyciela sprawującego funkcję prezesa ZNP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Kto powinien zatwierdzać instrukcję stanowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Na jakich zasadach można dokonać potrącenia komorniczego z wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Na jakie konto zaksięgować dotację otrzymaną w ramach programu operacyjnego - Rozwój Kin?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć podatkowo przekazanie darowizny na rzecz komendy policji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób poinformować pracownika, że pracodawca przed upływem terminu uznał karę porządkową za niebyłą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W której kolumnie KPiR wykazać koszt nabycia towaru, a w której koszt transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie należy zaewidencjonować przychód podatkowy oraz bilansowy z umorzenia funduszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki podatek zapłaci podatnik, gdy dokona w listopadzie 2010 r. sprzedaży nieruchomości zakupionej w 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne